Sensor Försäkring Norden AB

Uttalandedatum: 20190318
Diarienummer: 19-011
Anmälare: En konsument
Motpart: Sensor Försäkring Norden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Sensor Försäkring Norden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantag till NIX-Telefon förelegat. DM-nämnden finner dock att Sensor Försäkring Norden AB brutit mot god sed då företagets agent agerat på ett otrevligt sätt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 29 januari 2014.

Företagets uppgifter
Sensor Försäkring Norden AB anger att man har ett partnersamarbete med Skruvat.se. Genom samarbetet kontaktar företaget, i perioder, kunder till Skruvat.se för att erbjuda företagets produkter och tjänster till dessa kunder. Det telefonnummer som ärendet gäller har levererats till företaget från Skruvat.se och det finns mellan Skruvat.se och anmälaren en kundrelation. Sensor Försäkring Norden AB har fått i uppdrag av Skruvat.se att kontakta anmälaren.

Rörande bemötandet så kan företaget enbart beklaga att anmälaren uppfattat telefonsamtalet som otrevligt. Det är svårt för företaget att ta reda på samtalets innehåll i efterhand då man inte får spara denna typ av samtalsfiler eller uppgifter. Företaget kan därför inte bevisa att samtalet inte varit otrevligt. Däremot har företaget processer för att säkerställa att alla samtal sköts enligt gällande regelverk och man arbetar aktivt för att sådana här situationer inte ska uppstå.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Sensor Försäkring Norden AB har bekräftat att telefonsamtalet gjorts. Däremot har företaget kunnat visa på att ett undantag till NIX-Telefon förelegat varför DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Föreningen Kontakta och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

I aktuellt fall anger anmälaren att företagets agent agerat otrevligt och företaget har inte inkommit med underlag som stödjer det motsatta. DM-nämnden lägger här större vikt vid anmälarens uppgifter om händelsen i detta fall och hans upplevelse av anmäld incident. DM-nämnden finner därför att företaget har brutit mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare