Save Energy AB

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 19-014 samt 19-016
Anmälare: En konsument
Motpart: Save Energy AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Save Energy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt konsumenter vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner även att Save Energy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då företagets agenter agerat på ett otillbörligt sätt

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren i Dnr 19-014 har angett att hon blivit uppringd av en agent från Save Energy AB som angav att företaget ville erbjuda henne en ventilationskontroll. Företagets agent sa att kontrollen var gratis och att det inte handlade om att sälja något. Anmälaren ifrågasatte varför företagets agent ringde henne trots att hon registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent svarade då att han får ringa ändå eftersom han inte säljer något men att anmälaren kommer att erbjudas att betala för en rensning av ventilationen vid behov. Samtalet avslutades med att försäljaren slängde på luren. Aktuellt telefonsamtal skedde den 24 januari 2019.

Anmälaren i Dnr 19-016 har angett att Save Energy AB ringt upp honom och ville erbjuda en undersökning av hans ventilation. Företagets agent påstod att det var gratis men anmälaren har mycket svårt att tro att ett företag inte vill tjäna pengar. Anmälaren meddelade även företagets agent att hans telefonnummer är NIXat men företagets agent hänvisade enbart till sin arbetsgivare och att hon inte försökte sälja något.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer vid tiden för telefonsamtalen fanns spärrade i NIX-registret.

Företagets uppgifter
Save Energy AB bekräftar anmälarnas uppgifter att man ringt de. Anmälarna har ringts upp i syfte att fråga om de vill träffa företagets rådgivare i hustekniska frågor. Samtalen innehöll inget erbjudande kopplat till prestation eller någon kostnad.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendena finner DM-nämnden att Save Energy AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed då man ringt två konsumenter som har spärrat sitt telefonnummer i NIX-Telefon och inget undantag till NIX-Telefon förelegat.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Anmälarnas och företagets uppgifter är till viss del motstridiga. Företaget har menat på att aktuellt erbjudande inte varit kopplat prestation eller kostnad. DM-nämnden finner dock att angiven information till anmälarna är vilseledande då det möte som företagets agenter vill boka in sker i syfte att erhålla en bokning som anmälarna måste betala för. Det handlar således inte om en tjänst som är gratis. Företagets agents uttalande i Dnr 19-016 om sk. gratis vara är således vilseledande.

Därtill, företagets agents påstående i Dnr 19-014 att han kan ringa anmälaren trots hennes spärr i NIX-Telefon eftersom han inte säljer något är ett påstående som inte stämmer. Företaget ringer anmälarna i marknadsföringssyfte för att sälja in företagets produkter. Då inga undantag till NIX-Telefon föreligger i dessa två fall har företaget ingen rätt att ringa anmälarna. DM-nämnden finner därför att företaget agerat på ett otillbörligt sätt och därmed agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Eftersom ett flertal anmälningar inkommit mot företaget avseende samma punkter tyder detta på att företaget har klara brister i sin marknadsföringsmetod som omgående bör åtgärdas för att leva upp till de lagar, regler och krav som omger detta område.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare