PostNord AB

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 19-018, 19-019, 19-020, 19-021, 19-022 samt 19-023
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från PostNord AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under januari månad 2019.

Företagets uppgifter
Företaget är medvetet om att Nej Tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och man har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll med sådan skyltning. Med anledning av anmälningarna som föranlett ärendet har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning ändå skett till mottagare med Nej Tack-skylt och åtgärder har därefter vidtagits.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

PostNord AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarnas adresser. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare