Manhem Bostad

Uttalandedatum: 20190321
Diarienummer: 18-427, 18-428 samt 18-429
Anmälare: En konsument
Motpart: Manhem Bostad
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Manhem Bostad brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenterna utan att de på förhand samtyckt till utskicken. DM-nämnden finner vidare att Manhem Bostad brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till Nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Manhem Bostad skickat SMS till anmälarna trots att de inte samtyckt till dylik kontakt. De aktuella SMS-meddelandena från företaget togs emot under december månad 2018.

Företagets uppgifter
Manhem Bostad har inte inkommit med ett yttrande till Nämnden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Manhem Bostad inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att skicka SMS till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att företag brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Manhem Bostad har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist