Dressman AS

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 18-424
Anmälare: En konsument
Motpart: Dressman AS
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran, tillhandahålla internt spärregister samt avregistreringsfunktion. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dressman AS brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS-meddelandet, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till att bli kontaktad. DM-nämnden finner därtill att Dressman AS brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha kontaktat anmälaren trots att anmälaren begärt att inte bli kontaktad igen. Därtill har företaget även brutit mot god sed då man inte tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner slutligen att Dressman AS även brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Dressman AS skickat reklam via SMS till anmälaren fastän han inte samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Anmälaren gör även gällande att den avregistreringsinstruktion som finns i de aktuella SMS-meddelandena inte fungerat. Anmälaren mottog det senaste SMS-meddelandet den 26 december 2018.

Företagets uppgifter
Dressman AS har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Dressman AS  har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran, tillhandahålla internt spärregister samt avregistreringsfunktion
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Dressman AS att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.  I aktuellt fall har företaget inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden även avseende denna punkt går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner således att Dressman AS brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man inte respekterat anmälarens begäran att inte bli kontaktad.

God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det finns ett sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Denna funktion verkar dock inte ha fungerat i aktuellt fall varför Dressman AS inte får anses tillhandahålla en tillfredställande avregistreringsfunktion. Nämnden finner därmed att Dressman AS även avseende denna punkt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Dressman AS har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u. Andrea Hemming,  Beredningsjurist