Accord Alliance Ltd

Uttalandedatum: 20190318
Diarienummer: 18-431
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd
Frågeställning: Obeställd tjänst. Otillbörlig marknadsföring. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Allians LTD brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en obeställd tjänst förekommit. DM-nämnden finner vidare att företaget agerat på ett sätt som kan anses vilseledande varför företaget även på denna punkt kan anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed. DM-nämnden finner även att företaget handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Accord Allians LTD brutit mot god sed genom att inte ha inkommit med ett yttrande till Nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne erhållit en räkning på 369 kr för utträde ur Svenska kyrkan från Accord Allians LTD. Nu ligger aktuell räkning på 549 kr fast anmälaren har dementerat denna skuld då han gick ur Svenska kyrkan för två år sen och inte beställt aktuell tjänst. Anmälaren betonar även att det är gratis att gå ur Svenska kyrkan.

Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget fortsatt att kontakta honom.

Företagets uppgifter
Accord Allians LTD har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Obeställda varor/tjänster
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Accord Allians LTD har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner mot bakgrund av de uppgifter som anmälaren framlagt i ärendet att företaget har agerat i strid mot god sed på denna punkt då en obeställd tjänst förekommit.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden även på denna punkt går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha agerat på ett vilseledande sätt gentemot anmälaren.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. GDPR föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Accord Allians LTD att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget inte inkommit med ett yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner att företaget har agerat i strid mot god sed då man trots anmälarens begäran åter tagit kontakt med honom i marknadsföringssyfte.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Accord Allians LTD har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare  e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist