Nordiska Profilsystem

Uttalandedatum: 20190214
Diarienummer: 18-270
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Profilsystem
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordiska Profilsystem brutit mot god marknadsföringssed eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Nordiska Profilsystem brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälarens telefonnummer var infört i NIX-Telefon och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Nordiska Profilsystem avseende balkonginglasning trots att han inte har något kundförhållande till företaget och trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Att det är en systematisk kampanj med syfte att nå så många som möjligt styrks av att anmälaren också mottagit (tillåten) oadresserad direktreklam från företaget avseende samma sak.  Anmälaren har även uppgivit att han blivit uppringd av företaget i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon.

Uppgifter från NIX adresserat samt NIX-Telefon
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 16 mars 2016. Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 17 juni 2015.

Företagets uppgifter
Nordiska Profilsystem har angett att företaget, i samråd med föreningen, hållit ett informationsmöte gällande inglasning av balkonger i föreningen. Detta skedde den 8 oktober 2017. Det hela rörde sig vidare inte om reklam utan det var ett informationsblad till just de som bor i det för mötet, aktuella fastigheten, vilka inte deltog på aktuellt informationsmöte och på så vis ett sätt för de att ta del av informationen. I det här fallet är det inte uteslutet att informatören själv, personligen, delat ut detta till de boende i fastigheten vilka inte närvarade. Huruvida detta är uppföljt av ett samtal från informatören eller inte kan inte företaget se vid denna tidpunkt men skulle så vara fallet så handlar det uteslutande om en kontroll att personen ifråga mottagit informationen.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Nordiska Profilsystem har inte inkommit med något underlag som medför att ett undantag till NIX adresserat var aktuellt varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att aktuellt utskick, vilket haft till syfte att marknadsföra företagets produkter, samt antalet utskick som gjorts, följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Samtal till konsument som har registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Nordiska Profilsystem har även på denna punkt inte inkommit med tillräckligt underlag varför Nämnden lägger störst tyngd på anmälarens uppgifter. Under dessa förhållanden, finner DM-nämnden att företaget även på denna punkt agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare