Göta Energi

Uttalandedatum: 20190211
Diarienummer: 18-391
Anmälare: En konsument
Motpart: 18-391
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Göta Energi inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Göta Energi handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att hennes telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter kontaktat henne.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret den 14 november 2016.

Företagets uppgifter
Företaget har angett att anmälaren via en tävling godkänt att hon får kontaktas via telefon av företaget. Tävlingen ordnades av Digvalead och genom att delta i aktuell tävling samtyckte anmälaren till att bli kontaktad av Göta Energi. Aktuellt samtycke inhämtades den 12 november 2018, då anmälaren godkände tävlingsvillkoren.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Göta Energi har inte motsatt sig att man ringt anmälaren. Däremot har företaget visat att ett undantag till reglerna för NIX-Telefon förelegat i form av ett samtycke till kontakt i marknadsföringssyfte. DM-nämnden finner att företagets inkomna underlag styrker att ett samtycke förelegat varför Göta Energi inte har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsumenters begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Göta Energi att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit, där anmälaren fortsatt att motta telefonsamtal trots begäran att slippa dessa och då företaget inte bemött aktuell punkt i sitt yttrande, finner DM-nämnden att Göta Energi inte har ett tillräckligt fungerande spärregister för att kunna beakta en spärrbegäran. Med anledning härav finner DM-nämnden att företaget brutit mot god direktmarknadsföringssed i denna del.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare