Förebygg Norden AB

Uttalandedatum: 20190215
Diarienummer: 18-371
Anmälare: En konsument
Motpart: Förebygg Norden AB
Frågeställning: Utge information. Påstridig/Agrressiv försäljningsmetod
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Förebygg Norden AB:s agent inte utgett begärd information. DM-nämnden finner däremot att parternas uppgifter avseende påstridig marknadsföring i sådan grad skiljer sig från varandra att det inte utifrån uppgifterna går att ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden kan därför inte fastslå att Förebygg Norden AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även angett att företagets agent varit väldigt envis och snabbtalande samt att denne ville sälja skydd mot ID-kapning. Anmälaren känner inte till företaget och har inte bett företaget att kontakta honom. Under telefonsamtalet har inte företagets agent kunnat svara på varifrån listan med anmälarens telefonnummer kom ifrån. Samtalet ringdes den 23 oktober 2018.

Företagets uppgifter
Förebygg Norden AB har inte motsatt sig att man ringt till anmälaren.

Företaget lyfter dock fram att man idag har ett väl utarbetat kvalitetsarbete för att tillse att företaget driver en god och etisk verksamhet. Företaget har däribland en veckorapport där varje återförsäljare får en rapport skickad till sig med utfall på individnivå samt en sammanställning. Från detta framgår det tydligt om det brister någonstans och således vart man behöver utveckla agenten. Förebygg Norden AB har även en intern kvalitetsavdelning som lyssnar av alla avtalsinspelningar för att säkerställa kvalitén. Detta är inte relevant i aktuellt fall då anmälaren inte köpt något men utgör ett exempel på företagets kvalitetsarbete. Vidare, har företaget utbildning och ett gediget informationsmaterial för de anställda samt kunskapstester för att tillse att företagets agenter agerar i enlighet med god sed. Förebygg Norden AB har bilagt stödjande underlag för styrka företagets kvalitetsarbete. Emellertid då företaget inte spelar in samtliga telefonsamtal så blir det i aktuellt fall en ord-mot-ordbedömning.

DM-nämndens bedömning
Utge information
Genom att ange information om varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer får konsumenten möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka denne kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Då Förebygg Norden AB inte bemött aktuell punkt lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att Förebygg Norden AB agerat i strid mot god sed genom att inte utge informationen.

Påstridig/Aggressiv försäljningsmetod
Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

I aktuellt fall är parternas uppgifter motstridiga i sådan grad att det inte är möjligt att utifrån aktuellt underlag ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden finner därför att det inte går att fastslå att Förebygg Norden AB har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare