Dagens nyheter, Dagens Industri

Uttalandedatum: 20190214
Diarienummer: 18-317
Anmälare: En konsument
Motpart: Dagens Nyheter, Dagens Industri
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dagens nyheter och Dagens Industri brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att anmälaren utgjort en kund till DN, då anmälaren tidigare varit spärrad efter en begäran att inte motta marknadsföring från företagen. DM-nämnden finner vidare att företagen handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Aktuellt ärende avser två separata anmälningar mot dels Dagens nyheter (DN) och dels Dagens Industri (DI).

DN: Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har vidare angett att han vid starten av en prenumeration 2012 upplyste Dagens nyheter (DN) om att de under inga omständigheter får lov att skicka marknadsföring eller marknadsundersökningar till honom och absolut inte dela hans uppgifter till tredje part. Anmälaren upplyste företaget återigen den 17 juni 2016 om detta och eftersom företaget den 24 maj 2018 fortsatte att spamma anmälaren med utskick och gav ut hans uppgifter till tredje part (Dagens Industri) så kontaktade anmälaren företaget åter. Företaget bekräftade skriftligen (återigen) att anmälarens uppgifter inte kommer att användas för detta ändamål plus angav att anmälarens uppgifter är pseudonymiserade när de skickas till tredje part. Tredje part kan uppenbarligen trots detta identifiera och skicka e-post till anmälaren. Den 25 maj 2018 fick anmälaren ytterligare en skriftlig bekräftelse på att han inte skulle ta emot något mer utskick av detta slag. Trots detta mottog anmälaren fler utskick från tredje part, dvs. DI. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 3 juli 2018.

Dagens Industri: Anmälaren har angett att han återigen fått spam från DI trots att han aldrig haft med företaget att göra. Anmälaren har tidigare meddelat företaget om detta och sagt att företaget ska radera alla hans personuppgifter. Företaget har bekräftat att man inte ska skicka mer reklam till anmälaren. Trots detta har anmälaren åter mottagit utskick från DI.

Företagens uppgifter
DN beklagar det inträffade
Anmälaren har varit kund hos Dagens nyheter sedan 2012 och har också sedan dess varit spärrad i företagets spärregister för direktmarknadsföring, uppringning och SMS. Såvitt DN tolkar anmälan, avser den framförallt det utskick som gjorts till anmälaren från Dagens Industri i maj 2018. Detta utskick borde tyvärr inte ha skett med hänsyn till att anmälaren varit spärrad. Misstaget kan dock förklaras av följande.

Under 2016 förändrade DN tekniken för kundernas digitala konton på så sätt att man införde ett gemensamt konto för DN och DI. Detta innebär att en kund som skapar ett digitalt konto hos DN kan använda samma inloggningsuppgifter på alla Bonnier News webbplatser, inklusive DI:s. I registreringsflödet framgår det tydligt gentemot kund att DN är en del av Bonnier News webbplatser. Rent tekniskt innebär det att en inloggad kund har ett och samma konto på DN och DI. Eftersom anmälaren endast avböjt sig utskick från DN, har denne inte funnits med i DI:s interna spärregister. Enligt normala rutiner ska DN och DI synka sina spärrlistor just för att kunden har ett gemensamt konto. I detta fall har det tyvärr skett en avvikelse från rutinerna på grund av den mänskliga faktorn, vilket inneburit att det gjorts utskick från DI till anmälaren.

I Bonnier News personuppgiftspolicy avseende behandling av personuppgifter framgår att vissa personuppgifter delas inom Bonnier News. Samtliga kunder har fått information om denna policy i maj 2018. Mot bakgrund av det som skett i förevarande fall ser DN och DI nu över sina rutiner kring hanteringen av utskick och spärregister och har för avsikt att tydliggöra den information kunden erhåller i samband med tecknandet av en prenumeration.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

Företagen har inte motsatt sig att utskick gjorts eller i övrigt visat på att företagen haft rätt att skicka marknadsföring per e-post till anmälaren. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och finner att företagen agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företagen att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen av DN och DI trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Brist i spärregistret har även bekräftats av DN varför företagen anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på företagens vidtagna samt planerade åtgärder för att tillse att dylika incidenter inte ska ske. Detta är ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare