www.f-lan.com

Uttalandedatum: 20190124
Diarienummer: 18-324 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: www.f-lan.com
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att www.f-lan.com inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till anmälaren såsom företagare

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att www.f-lan.com skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Det senaste meddelandet togs emot den 14 september 2018.

Företagets uppgifter
www.f-lan.com har angett att företaget inte riktar någon marknadsföring mot svenska konsumenter. Företaget erbjuder sina tjänster enbart till företag och företaget kan inte hjälpa potentiella kunder ifall de inte har ett registrerat företag. Det är därför bortkastad tid att rikta marknadsföring mot konsumenter. Företaget använder publika företagsregister såsom www.allabolag för företagets marknadsföring. Företaget köper också telefonnummer för svenska företag från bolag som erbjuder denna tjänst. www.f-lan.com har dock ingen kontroll över vilka av dessa telefonnummer som också används privat. Det är vanligt att vissa egenföretagare använder sina privata telefonnummer även som ett företagsnummer. Så länge telefonnumret är registrerat som en företagskontakt använder företaget denna information.

Personer som tar direktkontakt med företaget och frågar varför företaget skickar SMS till deras privata telefonnummer blir rekommenderade att kontakta Bolagsverket och göra de ändringar i deras bolags kontaktuppgifter. Företaget har bilagt utdrag på de SMS som företaget skickat och fortfarande skickar. Utifrån dessa är det tydligt att företaget enbart erbjuder sina tjänster till företag.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Mot bakgrund av de uppgifter som finns i ärendet, lägger nämnden stor tyngd på företagets uppgifter att man enbart riktar marknadsföring mot registrerade bolag samt att anmälarens telefonnummer är kopplat till ett företag. Baserat på detta finner DM-nämnden att www.f-lan.com inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandena.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare