Svensk Fordonsgaranti AB

Uttalandedatum: 20190117
Diarienummer: 18-351
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Fordonsgaranti AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Fordonsgaranti AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom inget undantag i reglerna för NIX adresserat var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Svensk Fordonsgaranti AB inte angett adresskälla på aktuellt utskick. DM-nämnden finner även att Svensk Fordonsgaranti AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har fått adresserad direktreklam hemskickad av Svensk Fordonsgaranti AB, trots att han inte har något kundförhållande till Svensk Fordonsgaranti AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Utskicket saknar dessutom information om adresskälla.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 9 december 2010.

Företagets uppgifter
Svensk Fordonsgaranti AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam. DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Svensk Fordonsgaranti AB har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange kontaktinformation
Genom att ange sin kontaktinformation får konsumenten en möjlighet att begära av att inte bli kontaktad i marknadsföringsändamål av marknadsföraren igen. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt dessa ska adresserad direktreklam innehålla uppgift om kontaktinformation till avsändande företag.

Svensk Fordonsgaranti AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter. Med beaktande av detta finner DM-nämnden att Svensk Fordonsgaranti AB handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Svensk Fordonsgaranti AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande     e.u.  Mattias Grundström, Sekreterare