Com Hem

Uttalandedatum: 20190124
Diarienummer: 18-295
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då en godtagbar förklaring getts till varför aktuell incident inträffade

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Com Hem i marknadsföringssyfte den 28 augusti 2018. Under telefonsamtalet förklarade anmälaren ett upprepat antal gånger att han inte villa köpa något. Trots detta fortsatte företagets agent att förklara vad han skulle sälja till anmälaren. Även efter det att anmälaren angett att hans nummer är spärrat i NIX-registret fortsatte företagets agent.

Företagets uppgifter
Com Hem har pratat med anmälaren och lyckats spåra incidenten. Företagets partner Viafone ringde anmälarens anhörige på uppdrag av Com Hem. Den anhöriges telefonnummer är inte NIX:at, men mottagaren av telefonsamtalet hänvisade till nytt telefonnummer, vilket gick till anmälaren, för att företaget skulle få prata med ”rätt person”. Därav missödet vilket företaget självfallet beklagar.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Företaget motsätter sig inte anmälarens uppgifter. Däremot lyfter företaget fram att denna incident har en logisk förklaring. Efter en helhetsbedömning av aktuellt ärende finner DM-nämnden att företaget i aktuellt fall inte agerat i strid mot god sed.

Samtidigt vill nämnden förtydliga att det inte är i linje med god sed att fortsätta ett telefonsamtal med en konsument efter det att denne uttryckligen angett att denne inte är intresserad av telefonsamtal i marknadsföringssyfte från företaget. DM-nämnden utgår vidare från att Com Hem ser över företagets rutiner efter aktuell anmälan.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström
Sekreterare