Accord Alliance Ltd

Uttalandedatum: 20190117
Diarienummer: 18-369 samt 18-370
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd
Frågeställning: Obeställda varor. Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärda yttranden
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Alliance LTD brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenterna och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner även att Accord Alliance LTD brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha skickat fakturor till anmälarna utan att avtal ingåtts. DM-nämnden finner slutligen att Accord Alliance LTD brutit mot god sed genom att inte inkommit med yttranden till nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren i Dnr 18-369 har angett att han erhållit ett brev adresserat till honom från företaget. I brevet fanns ett tackformulär om en påstod beställning av en tjänst rörande utträde ur Svenska kyrkan och en ifylld anmälan om utträde från kyrkan med anmälarens personuppgifter. Till detta fanns även en faktura med inbetalningskort på 369 kr. Anmälaren anger att han aldrig gjort någon beställning om denna tjänst och att han aldrig har mottagit varken mejl, sms eller telefonsamtal från företag. Anmälaren i Dnr 18-370 har uppgivit att han erhållit en faktura från företaget avseende utträde ur Svenska Kyrkan fast han inte varit i kontakt med företaget. Anmälarna mottog dessa utskick från företaget den 25 oktober 2018.

Företagets uppgifter
Accord Alliance LTD har underlåtit att yttra sig i ärendena.

DM-nämndens bedömning
Obeställda tjänster
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna.

Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Accord Alliance LTD har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Accord Alliance LTD har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Accord Alliance LTD har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande      e.u.  Mattias Grundström, Sekreterare