Vindbron Invest AB

Uttalandedatum: 20181219
Diarienummer: 18-352
Anmälare: En konsument
Motpart: Vindbron Invest AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vindbron Invest AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att det inte går att fastslå att Vindbron Invest AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Vindbron Invest AB, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att företaget inte ska kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 17 mars 2011.

Företagets uppgifter
Företaget beklagar att man brustit i sin kontroll av NIX-registret och har som följd av detta uppdaterat företagets rutiner och inlett ett samarbete med Checkbiz i Mölndal för att säkerställa att inga utskick gått till NIX-anmälda adresser. Inga nya adresser till utskick kommer att levereras innan detta är genomfört.

Första och enda kontakten anmälaren haft med företaget var den 17 september 2018 då denne önskade tas bort från företagets ringlista. Inga kontakter har förekommit före denna dag, något som hävdas i anmälan. Tidigare utskick har inte haft anmälaren som mottagare. Anmälaren är nu spärrad för framtida utskick.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Vindbron Invest AB har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Vindbron Invest AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. På aktuell punkt är parternas uppgifter motstridiga och ingen parts uppgifter kan ges företräde. DM-nämnden finner därför att det inte går att fastslå att företaget har agerat i strid mot god sed varför denna fråga lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare