Tre

Uttalandedatum: 20181220
Diarienummer: 18-177
Anmälare: En konsument
Motpart: Tre
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet visserligen varit i strid mot god sed och att Tre har ansvaret för sina uppdragstagares överträdelser men att Tre inte bör hållas ansvarigt för aktuellt telefonsamtal, eftersom detta skett genom ett annat företag, vars uppdragsavtal några månader därefter sades upp av Tre

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd för Tre i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 maj 2018. Under samtalet angav företagets agent att NIX-telefon inte fungerar utan man måste klaga hos NIX kundtjänst. Anmälaren anser att detta är ett tecken på att företaget systematiskt ignorerar NIX-Telefon för att nå ut till fler kunder. Företaget agent menade också att hans samtal inte borde räknas som försäljning eftersom han enbart hjälper kunder att sänka sina kostnader, om de vill.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 oktober 2016.

Företagets uppgifter
Tre har angett att man inte kan kontrollera den uppringning som enligt anmälan ska ha utförts av Unitell Solutions AB då företaget avslutade samarbetet med Unitell den 31 augusti 2018 på grund av kvalitetsproblem. Tre beklagar om kontakt har tagits med anmälaren trots att det aktuella telefonnumret vid tiden för samtalet var spärrat i NIX-registret. Mot bakgrund av att företaget inte kan kontrollera händelsen och då bolaget har avslutat samarbetet med Unitell Solutions AB, hemställer Tre att ärendet skrivs av.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Som uppdragsgivare har Tre ett ansvar för sina uppdragstagare. I aktuellt fall har företagets uppdragstagare ringt upp en konsument som spärrat sitt telefonnummer i NIX. Aktuellt samtal utgör ett agerande i strid mot god sed. DM-nämnden finner emellertid att Tre i aktuellt fall inte bör hållas ansvarigt för dess uppdragstagares agerande, eftersom Tre vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser bl.a. genom att säga upp avtalet med uppdragstagaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare