Telia Sverige AB

Uttalandedatum: 20181214
Diarienummer: 18-326 samt 18-327
Anmälare: En konsument
Motpart: Telia Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Telia Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man gjort utskick till anmälarna trots att de tidigare begärt att inte bli kontaktade

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Telia Sverige AB. Anmälaren i Dnr 18-326 har sedan lång tid tillbaka meddelat Telia Sverige AB att man aldrig någonsin får skicka reklam till honom. Trots detta fick anmälaren ändå ett mejl där företaget tjatar om att man ändå vill skicka reklam till honom plus att Telia Sverige AB samtidigt bekräftat att anmälaren tidigare valt att inte få reklam från företaget. Det står tydligt i aktuellt mejl att ifall anmälaren vill ha det som han har det idag ska han inte göra någonting. Hans tidigare återkallande gäller således. Anmälaren anser att företaget dels ignorerar vad han valt, dels vad de etiska reglerna säger.

Anmälaren i Dnr 18-327 anger att han, trots att han avanmält intresse för marknadsföring från Telia Sverige AB, fått utskick från företaget. I mejlet stod det: ” Får vi chans på nytt? Du har valt att inte få någon marknadsföring från oss till exempel våra Nyhetsbrev. Vi respekterar dina känslor, men saknar dig. Om du saknar oss också-så vill vi berätta att det nu är enklare att välja hur du vill ha marknadsföring från oss direkt inne på Mitt Telia. Testa gärna att aktivera till exempel din e-post eller ditt mobilnummer igen. Vi är måna om att bara höra av oss med sådant du gillar. Om du vill fortsätt som idag, behöver du inte göra någonting. Logga in här, så lotsar vi dig automatiskt vidare och du kan testa att aktivera dig igen.”

Vid kontakt med Telia Sverige AB så hävdar företaget att detta inte är marknadsföring.

Anmälarna tog emot den senaste e-posten under september månad.

Företagets uppgifter
Telia Sverige AB har bekräftat att anmälarna sedan många år tillbaka har tackat nej till reklam.

Företaget har valt att i samband med GDPR kontakta kunder som man inte hört från på lång tid. Utskicket från företaget ”Får vi chans på nytt” är till de kunder som inte aktivt svarat i den senaste GDPR kampanjen. Telia Sverige AB vill med utskicket höra av sig till kunder man inte haft kontakt med på många år och höra om de fortfarande önskar avstå reklam eller om de ändrat sig och vill att företaget hör av sig till dem med det för dem riktade erbjudanden.

Företaget ber om ursäkt om anmälarna tog illa vid sig och uppfattade det som om företaget inte respekterar deras val. Det gör företaget självklart och man ville med detta utskick endast stämma av om anmälarnas tidigare val fortfarande var aktuellt.

Telia Sverige AB har tagit till sig av den återkoppling man fått kring utskicket och man väljer att inte höra av sig till kunderna igen förrän de kontaktar företaget.

DM-nämndens bedömning
Telia Sverige AB har vitsordat att företaget skickat e-post även till de konsumenter som tidigare avböjt direktmarknadsföring via e-post. E-posten ifråga avsåg frågan om mottagaren vidhåller sitt tidigare avböjande eller om denne ändrat sig.

DM-nämnden finner att utskicket rört renodlat kommersiella syften och ändamål. Huvudregeln är då att ett företag inte får kontakta mottagaren utan ett på förhand avgivet samtycke. Ett tydligt besked från mottagaren att denne inte önskar erhålla e-postreklam ska, enligt DM-nämnden, medföra att företaget ifråga inte får skicka e-post av det nu aktuella slaget.

DM-nämnden anser således att Telia Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera konsumenternas begäran att inte bli kontaktad igen i den kanalen igen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare