Telge Energi AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-349
Anmälare: En konsument
Motpart: Telge Energi AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Telge Energi AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telge Energi AB vid flera tillfällen i marknadsföringssyfte. Nämligen den 4 oktober 2018 och två gånger vardera den 17 oktober samt den 19 oktober 2018.

Anmälaren är sedan flera månader tillbaka inte längre kund hos företaget och under den tid då han var kund hos företaget har han ringt till Telge Energi AB och uttryckligen sagt att han inte vill att hans personuppgifter ska användas i marknadsföringssyfte. Den 16 oktober 2018 har anmälaren pratat med företagets kundtjänst som lovat att lägga in anmälaren i ett internt spärrsystem som skulle förhindra framtida samtal från företaget. Dagen efter, den 17 oktober 2018, ringde företaget upp anmälaren två gånger. Anmälaren kontaktade då företagets kundtjänst en gång till och denna gång sa företagets kundtjänst återigen att anmälarens telefonnummer är helt borttaget från företagets system. Dagen efter, den 18 oktober 2018, blev dock anmälaren uppringd av företaget två gånger. Det senaste samtalet ringdes den 18 oktober 2018.

Företagets uppgifter
Telge Energi AB har bekräftat anmälarens uppgifter. Den 17 oktober 2018 tog företaget bort anmälarens telefonnummer från företagets kundregister. Tyvärr tar det ett par dagar innan den registreringen slår igenom även i företagets telefonisystem som används för att kontakta kunder varför anmälaren åter blev uppringd den 18 oktober 2018. Anmälarens avtal med företaget avslutades den 1 juni 2018 och utifrån företagets GDPR-rutiner består kundförhållandet i 12 månader från det att kunduppgifterna raderades. I de fall kunden hör av sig och vill bli ”glömd” direkt efter avtalsslut så raderar företaget uppgifterna skyndsamt dock maximalt efter 30 dagar. Det finns ingen notering i kundloggen att anmälaren ringt till företaget tidigare och påtalat att personuppgifterna inte skulle användas i marknadsföringssyfte och i och med kundförhållandet så har företaget inte kontrollerat mot NIX.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Telge Energi AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har medgett att anmälaren, någon dag efter sin spärrbegäran åter kontaktats.

Baserat på de uppgifter som parterna lämnat konstaterar nämnden att det kan ta viss tid innan en spärregistrering hos företag medför full effekt. Att anmälaren inom loppet av två dagar från sin spärrbegäran mottagit utskick, får ur anmälarens perspektiv anses beklagligt men inte i strid mot god sed. Avseende anmälarens tidigare begäran då han var kund så kan inte företaget finna stöd för detta. Eftersom parternas uppgifter är motstridiga och det inte går att ge endera partens uppgifter företräde avseende aktuell händelse finner DM-nämnden att det inte går att fastslå att företaget agerat i strid mot god sed. Telge Energi AB har därför inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

I sitt yttrande anför Telge Energi AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Telge Energi AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare