Svensk Fordonsgaranti AB

Uttalandedatum: 20181222
Diarienummer: 18-350
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Fordonsgaranti AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Fordonsgaranti AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svensk Fordonsgaranti AB, trots att han inte har något kundförhållande till Svensk Fordonsgaranti AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 3 september 2015.

Företagets uppgifter
Svensk Fordonsgaranti AB har uppgett att man alltid strävar efter att nå den bästa kvalitén på samtliga punkter i företagets verksamhet. Företaget har i aktuellt fall full förståelse för att anmälaren är upprörd. Därav ser företaget allvarligt på denna händelse och man kommer självklart att ta detta uppriktiga misstag till sig inför framtida erbjudanden för att på bästa sätt förhindra att detta inträffar igen. De åtgärder som företaget vidtagit är att radera anmälarens samtliga personuppgifter.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Svensk Fordonsgaranti AB har inte motsatt sig att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare