Sensor Alarm Norden AB

Uttalandedatum: 20181221
Diarienummer: 18-385
Anmälare: En konsument
Motpart: Sensor Alarm Norden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna var tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att han blivit kontaktad i direktmarknadsföringssyfte av Sensor Alarm Norden trots att han tydligt markerat med en NIX-spärr att han inte vill motta dylika telefonsamtal. Anmälaren avslutade telefonsamtalet med att undanbe sig vidare kontakt från företaget i framtiden. Samtalet ringdes den 14 november 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var spärrat vid tidpunkten för samtalet.

Företagets uppgifter
Sensor Alarm Norden AB har bekräftat anmälarens uppgifter att man ringt honom.

Företaget har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med AB Skruvat Reservdelar. Sensor Alarm Norden AB erbjuder AB Skruvat Reservdelar:s kunder trygghetslösningar. Dessa två bolag har samma ägare och mellan parterna finns ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-Avtal) som noga hanterar kunddatahanteringsprocessen.

När man blir kund hos AB Skruvat Reservdelar måste man godkänna företagets hantering av personuppgifter, vilket ger bolaget rätt att erbjuda varor/tjänster från utvalda samarbetspartners. Av juridiska och integritets orsaker får Sensor Alarm Norden AB aldrig information om vad kunderna köper och när ett köp skett hos AB Skruvat Reservdelar. AB Skruvat Reservdelar har säkerställt att samtliga kunder har godkänt företagets personuppgiftspolicy innan de medges till en samarbetspartner som Sensor Alarm Norden AB.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.  Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Företaget har bekräftat att man ringt anmälaren. Undantag till reglerna för NIX-telefon i form av ett samtycke har dock förelegat varför företaget i aktuellt ärende inte har agerat i strid mot god sed.

DM-nämnden utgår vidare från att företaget satt upp anmälaren på sin interna spärrlista efter aktuellt telefonsamtal för att tillse att anmälaren inte mottar fler telefonsamtal från företaget i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare