Scandinavian Airlines System

Uttalandedatum: 20181221
Diarienummer: 18-383
Anmälare: En konsument
Motpart: Scandinavian Airlines System
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att aktuellt utskick varit felaktigt men att Scandinavian Airlines System, vid en helhetsbedömning av ärendet, inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget vidtagit kraftfulla åtgärder som syftar till att påtalat förfarande inte upprepas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att han erhållit e-post från Scandinavian Airlines (SAS) trots att han den 1 september 2016 avsagt sig all kommunikation från SAS. Anmälaren mottog trots aktuell spärrbegäran utskick från företaget. Aktuellt utskick skedde den 5 november 2018.

Företagets uppgifter
SAS har bekräftat anmälarens uppgifter att man gjort utskick till anmälaren. Företaget anger samtidigt att man är mycket noga med att efterleva de regler som gäller för direktmarknadsföring, såväl etiska regler som tillämplig lagstiftning. SAS efterlevnad av dess regelverk innebär att alla kunder ges möjlighet att avsäga sig direktmarknadsföring. Den 5 november 2018 inträffade ett tekniskt fel som resulterade i att ett felaktigt mail skickades ut från SAS till vissa e-postadresser som sparats enligt EU-förordning 261/2004, vilken reglerar passagerares möjlighet till kompensation vid förseningar och dylikt. Det innebär att bokningsreferenser behöver sparas, så att de kan nyttjas vid eventuella kompensationskrav. Även om en kund har tackat nej till direktmarknadsföring, vilket SAS respekterar, kan vederbörandes e-postadress ändå finnas kvar i en sparad bokningsreferens. Detta drabbade tyvärr anmälaren som 2016 hade avsagt sig kommunikation från SAS. Åtgärder har nu vidtagits för att förhindra att denna typ av tekniskt fel ska kunna upprepas.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för Swedmas medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings-meddelanden som inte begärts.

DM-nämnden finner att Scandinavian Airlines System, mot bakgrund av det underlag som framkommit i företagets yttrande till styrkande av vad företaget anfört, haft en avregistreringslänk som varit i enlighet med god sed.

Företaget har bekräftat att man gjort ett utskick till anmälaren trots att han haft en spärr mot kommunikation från företaget. Vid en helhetsbedömning av ärendet kan dock konstateras att aktuell händelse utgjort en engångsföreteelse som omgående åtgärdats. Vidare har insatser som förhindrar att något liknande åter sker, satts in. SAS får därför inte anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare