PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-372
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Aggressiv försäljningsmetod
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PEC Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte. Företagets agent sa att han ringde från Telia. Företagets agent skickade sedermera även SMS som anmälaren skulle skriva på. Anmälaren lovade ingenting. Företagets agent ringde därefter upp anmälaren och under nästan 20 minuter så hotade han anmälaren ett flertal gånger att skriva på för annars skulle det skickas hem räkningar till anmälaren och företagets agent kan inte gå vidare med annan kund. Företagets agent ringer en tid efter denna incident, vid ett flertal tillfällen, och frågar efter en Lena, vilket inte bor på anmälarens adress.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 23 december 2018.

Företagets uppgifter
PEC Sweden AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter. Agentens agerande har uppdagats av företaget tidigare och är inget företaget aacepterar. Det är ett agerande från en enskild individ som inte längre är anställd på PEC. Företaget har mailat med anmälaren och säkerställt att denne inte har fått någon kostnad eller produkt som en följd av telefonsamtalet.

DM-nämndens bedömning
Aggressiv försäljningsmetod
SCCF/Swedma har tagit fram etiska regler för telemarketing mot konsumenter. Reglerna är bindande för SCCF/Swedmas medlemsföretag men kan även ses som ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 4.1-5 framgår att det åligger operatören att bl.a. säkerställa att den uppringde har möjlighet att genomföra samtalet, att respektera konsumentens önskan om att avsluta samtalet, att agera ärligt och lyhört samt att verifiera att konsumenten är väl införstådd med vad ett eventuellt köp innebär och att all relevant information delges.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Enligt 5 § ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att det är av största vikt att marknadsföringen är utformad på ett sätt som inte vilseleder mottagaren för att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknadsföringsbranschen. All marknadskommunikation ska därför präglas av ärlighet och tydlighet.

PEC Sweden AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter utan bekräftat problem med aktuell säljare. Med anledning av detta går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner således att företaget agerat i strid mot god sed.

Nämnden ser ytterst allvarligt på företagets agents agerande vilket i dess helhet får anses ytterst oetiskt. Nämnden utgår från att företaget tillsett att en dylik incident inte ska upprepas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare