PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-374
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PEC Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknads¬föring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då en acceptabel förklaring getts. DM-nämnden finner även att PEC Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då ett tillfredsställande internt spärregister och tillräckliga rutiner för detta tillhandahållits

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit han har blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Först blev anmälaren uppringd klockan 11.43 och då efterfrågar företaget efter en Ulf Holmström vilket ej finns på aktuellt abonnemang. Anmälaren ber företaget att då ta bort anmälaren från företagets ringlista och spärra honom från framtida marknadsföring. Klockan 16.45 samma dag ringde företaget upp anmälaren igen. Det senaste samtalet ringdes den 5 oktober 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 14 december 2017.

Företagets uppgifter
PEC Sweden AB har angett att man får adressregister från företagets uppdragsgivare Folkspel där detta företag ansvarar för NIX-kontroll. Oftast så finns det ju en anledning till att företaget kontaktar personer trots NIX-spärr. Exempelvis ett etablerat kundförhållande. Företagets uppdragsgivare Folkspel har angett som följer avseende NIX-spärren. PEC Sweden AB får adresser från Folkspel och dessa är från företagets databas. När Folkspel får in kundens uppgifter så är det för att man har varit i kontakt med Folkspel på något sätt. Kan vara att kund har ringt in till Bingolotto eller har varit kund tidigare. PEC Sweden AB bearbetar inte kunder som inte har någon relation till Folkspel och Folkspel tvättar mot NIX-telefon när Folkspel ringer kallt. Företaget kan se att två samtal skett den 5 oktober 2018, ett samtal på 24 sekunder och ett på 15 sekunder. Vid första kontakten så plockades det prospektet bort och telefonnummers spärr genomfördes på natten. Anledningen till att samtal två genomfördes berodde på att telefonnumret var inläst i ett annat prospekt, dvs. företaget hade fått aktuellt telefonnummer vid två olika tillfällen från Folkspel.

Folkspel anger att man efter granskning i aktuellt fall kan se att man fått in anmälarens telefonnummer från en kund som bor i Boden men när Folkspel söker på telefonnumret så går detta till ett företag i Stenungssund. När företaget har ringt anmälarens telefon i oktober så har företaget frågat efter kunden som bor i Boden eftersom det är kunden själv som har angett detta telefonnumret. I detta fall har kunden angett ett felaktigt telefonnummer när hen varit i kontakt med Folkspel.

Folkspel beklagar det inträffade som berott på den mänskliga faktorn och att en kund angivit fel telefonnummer vid dennes kontakt med Folkspel. Företaget har nu spärrat anmälarens telefonnummer i företagets system varför detta telefonnummer inte kommer att bearbetas mer.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

PEC Sweden AB har inte motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har PEC Sweden AB tillsammans med Folkspel kunnat ge en acceptabel förklaring till varför aktuellt telefonsamtal ändock skett till en konsument som finns med i NIX-Telefon. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför PEC Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall har PEC Sweden AB inte motsatt sig anmälarens uppgifter. Man har dock angett att man mottagit anmälarens telefonnummer två gånger för två olika prospekt som en förklaring till varför återkontakt skett samma dag med anmälaren trots dennes spärrbegäran. Eftersom en fungerande spärr sattes in samma kväll så har tillräckliga rutiner funnits för att respektera en konsuments begäran. Detta styrks av att anmälaren inte återkontaktats av företaget efter den 5 oktober 2018. DM-nämnden finner därför att PEC Sweden AB även i denna del inte brutit mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare