Multilotto

Uttalandedatum: 20181214
Diarienummer: 18-379
Anmälare: En konsument
Motpart: Multilotto
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Multilotto brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Multilotto via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte samtyckt till dylika utskick och trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren har trots sin begäran fortsatt att motta SMS från företaget.

Företagets uppgifter
Multilotto har uppgivit att företaget nu tagit bort anmälaren från företagets maillista samt lista för SMS-utskick.

Företaget har kunnat se att man mottagit två mail om att bli borttagen från marknadsföring och SMS, men personen har kontaktat företaget från en oregistrerad mailadress. Två gånger har företaget bett anmälaren att kontakta företaget från hennes registrerade mailadress.

Kunder kan även på egen hand ändra dessa inställningar på deras konton.  Företaget kan även avregistrera kunder från vidare utskick genom deras kundtjänst.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Multilotto att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget tillhandahåller sina kunder möjligheten att avregistrera sig såväl via sin egen sida hos företaget samt via företagets kundtjänst. Anmälarens spärrbegäran har dock inte medfört önskad effekt varför företagets avregistreringsrutiner inte fungerat eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Multilotto har således agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget nu har spärrat anmälaren i sina register. Detta är en åtgärd som förhindrar framtida utskick per SMS till anmälaren och får anses vara en åtgärd i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare