Likvidum

Uttalandedatum: 20181220
Diarienummer: 18-355
Anmälare: En konsument
Motpart: Likvidum
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Aggressiv marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Likvidum inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande samtycke var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed då företagets agent använt en aggressiv försäljningsmetod

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Likvidum i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent hade en smått aggressiv och väldigt påflugen attityd. Trots att anmälaren upplyste företagets agent om att han inte var intresserad av företagets tjänster, så fortsatte företagets agent på ett lätt aggressivt sätt att berätta hur anmälaren skulle kunna spara pengar. Inte ens när anmälaren sa att han tyckte att samtalet var slut, så slutade företagets agent utan fortsatte bara prata till dess att anmälaren la på.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 augusti 2014.

Företagets uppgifter
Likvidum har angett att man inte anser att man brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då anmälaren har gett uttryckligt samtycke att bli kontaktad av Likvidum via telefon på ett internettävling. Detta har styrkts av  utdrag till nämnden.

Beträffande att anmälaren ansett att samtalet skulle vara påfluget så tycker företaget naturligtvis att det är olyckligt. Likvidum är väldigt mån om att dess anställda alltid uppför sig på ett korrekt och trevligt sätt. Företaget beklagar ändå om anmälaren trots detta uppfattat samtalet som påfluget. Enligt företagets information så har man enbart varit i kontakt med anmälaren under ett kort telefonsamtal som varade under ca 1 minut. Personen på företaget har under samtalets inledning förklarat företagets tjänst och kort därefter har samtalet avslutats då anmälaren påtalat att han inte var intresserad av tjänsten. Efter detta samtal har inte anmälaren heller fått några fler påringningar från Likvidum.

Likvidum har nu spärrat anmälaren för framtida marknadsföring från företaget.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Likvidum har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har undantag förelegat från reglerna för NIX-Telefon varför samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Aggressiv försäljningsmetod
SCCF/Swedma har tagit fram etiska regler för telemarketing mot konsumenter. Reglerna är bindande för SCCF/Swedmas medlemsföretag men kan även ses som ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 4.1-5 framgår att det åligger operatören att bl.a. säkerställa att den uppringde har möjlighet att genomföra samtalet, att respektera konsumentens önskan om att avsluta samtalet, att agera ärligt och lyhört samt att verifiera att konsumenten är väl införstådd med vad ett eventuellt köp innebär och att all relevant information delges.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Enligt 5 § ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att det är av största vikt att marknadsföringen är utformad på ett sätt som inte vilseleder mottagaren för att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknadsföringsbranschen. All marknadskommunikation ska därför präglas av ärlighet och tydlighet.

Företaget har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företagets agent agerat aggressivt. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och finner således att företaget, genom en aggressiv försäljningsmetod, agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare