Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20181214
Diarienummer: 18-321
Anmälare: En konsument
Motpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda, på vilket en bild bilagts, visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har angett att företaget har tydliga rutiner för hur hantering av direktreklam ska ske och en del i dessa rutiner är att respektera hushåll som undanber reklam. Det gäller såväl för företagets egna anställda som för de företag som man anlitar för utdelning. Skulle anmälaren i alla fall ha fått reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling måste det ha berott på den mänskliga faktorn och företagets gissning är att alla de budskap som finns på anmälarens dörr, vilket stöds av bilagd bild, kan ha varit förvirrande och därför gjort det svårare för utdelaren att uppfatta att aktuellt hushåll inte ville ha reklam. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kommer att återigen gå igenom företagets rutiner med sina anställda och underentreprenörer för att förhindra att detta upprepas framöver.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt). I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring. Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Företaget har inte motsatt sig att man kan ha råkat dela ut reklam till anmälaren. Däremot har man menat på att utformningen av de aktuella dekalerna vid en helhetsgranskning kan vara förvirrande och ha gjort det svårare för utdelaren att uppfatta att aktuellt hushåll inte önskade reklam. Nämnden finner efter en granskning av aktuellt underlag i ärendet och de bilder som bilagts på anmälarens dörr, att utformningen av Nej-tack dekalen och övriga märken på anmälarens dörr inte bör försvåra det för en utdelare att förstå att aktuellt hushåll inte önskar reklam. Nej-tack dekalerna och övriga anslag på dörren är inte placerade på samma plats och det är vidare ett sådant avstånd mellan dessa att förvirring om Nej-tack dekalernas innebörd inte bör föreligga. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare