LampGallerian

Uttalandedatum: 20181214
Diarienummer: 18-401
Anmälare: En konsument
Motpart: LampGallerian
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som utgjort kund till företaget. DM-nämnden finner även att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att LampGallerian skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren anger även att ett felaktigt telefonnummer för avregistrering angetts av företaget varför det inte går att stoppa fler utskick. SMS-meddelandet togs emot den 22 november 2018.

Företagets uppgifter
LampGallerian har angett att vid köp på lampgallerian.se så hamnar man i företagets kunddatabas, nyhetsbrev skickas och max 1-2 per år görs även SMS-utskick. I nyhetsbrevet kan man enkelt avregistrera sig. På SMS ska man naturligtvis också kunna göra detta. Det är en självklarhet. Tyvärr blev det fel i det SMS som skickades ut den 23 november 2018 då företaget blev lovad av en leverantör att antal tecken var inom riktlinjerna men när det sedan skickades ut så var inte allt med. Företaget skickar naturligtvis inte SMS till personer som inte är företagets kunder. LampGallerian har hittat anmälarens telefonnummer på en order i företagets system. Det tillhör dock en annan person men med samma efternamn varför företaget tror att det kan finnas en koppling.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare.
Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget har angett att anmälarens telefonnummer kommit in till företaget via en order i LampGallerians system. Aktuellt telefonnummer tillhör således en kund till företaget. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till anmälarens mobiltelefon.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan då ett icke fungerande telefonnummer angetts för att kunna nyttja avregistreringsmöjligheten. Aktuellt fel har även bekräftats av företaget.

Däremot, företaget har befintliga rutiner för att hantera spärrbegärningar och aktuellt utskicksfel utgör en engångsföreteelse. Baserat på detta finner DM nämnden att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare