Kvällstidningen Expressen

Uttalandedatum: 20181218
Diarienummer: 18-325
Anmälare: En konsument
Motpart: Kvällstidningen Expressen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att AB Kvällstidningen Expressen handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han från AB Kvällstidningen Expressen (Expressen) i marknadsföringssyfte fått reklam för resor, mat, hälsa etc., och att varje gång som han har avanmält en kategori verkar bolaget aktivera en annan. Anmälaren anger att droppen för honom var då han avanmälde sig från bolagets resemagasin bara för att dagen efter få ett ”Vi saknar dig på resan”-utskick per e-post. Anmälaren har även kontaktat bolagets kundtjänst och undanbett sig alla utskick från tidningen, till två av honom angivna mailadresser. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett bolaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har bolaget åter kontaktat anmälaren. Den senaste kontakten från bolaget togs den 5 september 2018.

Bolagets uppgifter
Expressen beklagar att anmälaren fått utskick per e-post trots att denne avanmält sig från utskick. Expressen är väl medveten om de krav och regler som gäller för direktmarknadsföring och man är mån om att respektera konsumenternas önskemål om att inte bli kontaktade. Det finns även upprättat interna spärregister och Expressen har väl inarbetade rutiner avseende hanteringen av spärregister. I de e-postutskick som görs finns en tydlig länk för avanmälan.

Expressens digitala tjänster omfattar emellertid ett antal olika varumärken, bland andra Allt om Resor och Hälsoliv, för vilka det sker olika typer av utskick per e-post. I respektive utskick finns en länk till avanmälan, där kunden kan tacka nej till att få fler utskick från just det aktuella varumärket. Avanmälan sker således endast i förhållande till det aktuella varumärket och inte för samtliga av Expressens varumärken, vilket också framgår tydligt i själva avanmälan. Vad gäller den nu aktuella anmälan, uppfattar företaget att anmälaren har förväntat sig att dennes opt-out skulle omfatta samtliga av Expressens varumärken, vilket alltså inte är fallet. Företaget menar att det är mer fördelaktigt för konsumenterna att själva välja vilka utskick som de vill avanmäla sig för. Det kan vara så att en konsument vill avanmäla sig för fortsatta utskick gällande exempelvis Allt om Resor, men vill fortsätta få utskick för exempelvis Hälsoliv. För det fall konsumenten vill avanmäla sig från samtliga varumärken kan konsumenten kontakta Expressens kundservice.

Anmälaren är nu spärrad för utskick från samtliga Expressens varumärken.

DM-nämndens bedömning
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

En begäran om att en enskilds personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsförings­ändamål innebär enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) normalt att all sådan behandling måste upphöra. Det kan emellertid även vara frågan om att konsumenten avböjer ytterligare kommunikation i en eller flera olika kanaler (exempelvis e-post eller SMS). Själva behandlingen av personuppgifter kan då fortsätta medan kommunikationskanalen/-kanalerna är ”stängda”.

I förevarande fall är ostridigt att anmälaren avanmält sig från ytterligare utskick. Expressen har invänt att avanmälan endast avsett ett varumärke av flera.

Enligt GDPR ska det beträffande behandling av personuppgifter vara lika enkelt att lämna ett samtycke som att återkalla detta. Motsvarande synsätt gäller, enligt DM-nämnden även såvitt avser samtycke för obeställd reklam som t.ex. e-post eller SMS. Det innebär enligt DM-nämnden att om samtycket ifråga avser samtliga varumärken så ska återkallelsen ha motsvarande verkan. Utrymmet att tolka en återkallelse till konsumentens nackdel är därvid mycket begränsat. Har konsumenten själv aktivt fått fylla i vilka varumärken som omfattas av samtycket så kan återkallelsen hanteras på motsvarande sätt (återkallelsen avser alltså inte med automatik samtliga varumärken).

Utifrån detta anser DM-nämnden att Expressen inte haft fog för sin tolkning att begäran avseende avanmälan av ett visst varumärke endast kan avse detta varumärke. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad via epost efter begäran att slippa vidare kontakt i denna meddelandekanalen har Expressen agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare