Intersport AB

Uttalandedatum: 20181215
Diarienummer: 18-402
Anmälare: En konsument
Motpart: Intersport AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Intersport AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner även att Intersport AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon den 12 oktober 2018 fick ett SMS från Intersport avseende en REA. I meddelandet angavs även ”Avreg: INT STOPP till 71550.” Då anmälaren inte ville ha mer reklam från företaget följde hon företagets avregistreringsinstruktion. Fredagen den 19 oktober 2018, en vecka senare fick anmälaren trots korrekt utförd avregistrering ett nytt SMS från Intersport med ett annat reklambudskap. Veckan efter, den 26 oktober 2018, mottog anmälaren återigen ett nytt SMS med reklam från företaget varpå anmälaren den 1 november 2018 på nytt följer företagets avregistreringsinstruktion. Den 9 november 2018, fick anmälaren trots två avregistreringsförsök, ett nytt SMS med reklambudskap från Intersport. Anmälaren anger vidare att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots det har anmälaren fortsatt att motta reklamutskick per SMS från företaget.

Företagets uppgifter
Intersport har angett följande. Den 12 oktober 2018 skickade företaget ett SMS med kommunikation om en REA. Anmälarens valde att avregistrera sig. Anmälaren mottog ytterligare tre SMS-utskick trots att denne följt anvisningar för avregistreringsförfarandet via mobil den 19 och 26 oktober samt den 9 november.

Den 12 oktober 2018, ca en timme efter utskicket av det SMS:et fick företaget rapporter om att det inte fungerat att avregistrera sig. Företaget tog därför kontakt med tidigare leverantörer däribland i syfte att finna en lösning på aktuellt problem. Kontakt togs även med nya leverantören för SMS kommunikation. På eftermiddagen den 12 oktober 2018 stod det klart att ett fel uppstått i företagets opt-out listor. Företaget har den 17 oktober 2018 avstämt alla opt-out listor och dess nuvarande leverantör säkrar att listorna stämmer. Den 19 oktober skickas ny SMS kommunikation ut. För att säkra kvaliteten vid detta utskick hade företaget fortsatt kontroll på opt-out listorna för eventuella missmatchar. Ett fåtal ärenden inkommer till kundtjänst. Samma process upprepas den 26 oktober 2018 och ännu färre ärenden inkommer denna gång till kundtjänst. Den 9 november 2018 skickas ny SMS kommunikation ut och den särskilda kontrollen kvarstår hos företaget. Inga ärenden inkommer till kundtjänst.

Företaget konstaterar även att man inte har någon felanmälan från anmälaren till kundtjänst.

Intersport följer de etiska regler som finns och har ett protokoll för att snabbt åtgärda om det går fel. Företaget har inte medvetet negligerat de riktlinjer som gäller för DM, snarare anser företaget att man har agerat så fort man kunnat för att åtgärda det som gått fel med inblandade samarbetspartners. I den mån det hade varit möjligt så kunde inte företaget se att anmälarens drabbats, och det är olyckligt. Företaget ber om ursäkt för detta.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företaget att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god sed.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på de åtgärder företaget vidtagit.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter att avregistreringsfunktionen ej fungerat varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare