HusmanHagberg AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-344
Anmälare: En konsument
Motpart: HusmanHagberg AB
Frågeställning: Utge information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom HusmanHagberg AB inte utgett begärd information

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av HusmanHagberg AB i marknadsföringssyfte. När anmälaren angav att han tänkte anmäla företaget ville företagets agent inte uppge information om vare sig företaget eller mer precist dess organisationsnummer. Företagets agent erbjöd sig att ge telefonnumret till hennes chef men avbröt sedan samtalet ganska abrupt. Anmälaren upplevde det hela som ett väldigt oprofessionellt bemötande och anmälaren kände sig illa till mods. Företagets agent ville verkligen inte ge någon information. Samtalet ringdes den 19 september 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i NIX-Telefon vid tiden för samtalen.

Företagets uppgifter
HusmanHagberg AB har angett att mäklaren erhöll anmälarens telefonnummer genom att slå de adresser som var aktuella i området på birthday.se, där anmälarens kontaktuppgifter fanns.

DM-nämndens bedömning
Utge information
Genom att ange kontaktuppgifter till företaget får konsumenten möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka man som konsument kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Det gäller även som i detta fall då konsumenten velat veta varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer. Då företaget inte motsatt sig anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden dessa uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att HusmanHagberg AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden vill i sammanhanget samtidigt lyfta att nämnden ser ytterst kritiskt på företagets tillvägagångssätt för att samla in kontaktuppgifter. Företagets nuvarande rutiner är bristfälliga och medför en risk att konsumenter som anmält sig till exempelvis NIX-registret kan komma att felaktigt motta telefonsamtal från företaget. DM-nämnden utgår från att HusmanHagberg AB ser över sina rutiner omgående och vidtar rättelse.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare