Falck Försäkringsaktiebolag

Uttalandedatum: 20181218
Diarienummer: 18-275 samt 18-276
Anmälare: En konsument
Motpart: Falck Försäkringsaktiebolag
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Vilseledande marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Falck Försäkringsaktiebolag brutit mot god marknadsföringssed, då anmälarnas adresser var införda i NIX adresserat. DM-nämnden anser däremot inte att utskicken stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen varit erforderligt märkt som ett erbjudande

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att man fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck Försäkringsaktiebolag, trots att man inte har något kundförhållande till Falck Försäkringsaktiebolag och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat.

Anmälaren i Dnr 18-275 har angett att han besiktade två bilar hos Bilprovningen. Några dagar senare visar det sig att Bilprovningen har gett ut anmälarens personuppgifter till Falck Försäkringsaktiebolag utan någon som helst tillåtelse till det. Anmälaren har inte gett tillåtelse till den adresserade reklamen från företaget (som designats som en faktura men som egentligen är ett ”erbjudande”).

Anmälaren i Dnr 18-276 har angett att han fått adresserad reklam trots att han är med i NIX adresserat.  Anmälaren anger vidare att utskicket har utformats som en faktura.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarnas adresser är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Falck Försäkringsaktiebolag har angett att AB Svensk bilprovning och företaget har ingått ett samarbete gällande kunderbjudande för AB Svensk Bilprovnings kunder.

Samarbetet innebär att Falck Försäkringsaktiebolag lämnar en månads kostnadsfri vägassistansförsäkring på privatägda personbilar som inte är äldre än femton år från första registreringsdatum. Försäkringen gäller till förmån för fordon som genomgått kontrollbesiktning eller, efter att hos annan än AB Svensk Bilprovning genomgått kontrollbesiktning, efterkontroll eller ombesiktning hos AB Svensk Bilprovning. Försäkringen är en gruppförsäkring. Det innebär att avtalet ingås mellan försäkringsbolaget (Falck Försäkringsaktiebolag) och företrädare för gruppen (AB Svensk Bilprovning) genom gruppavtalet. Genom ett sådant avtal uppkommer ingen betalningsskyldighet för gruppmedlemmen (kunder) mot försäkringsbolaget. I samband med besiktningstillfället får kunden tillsammans med sitt besiktningsprotokoll ett informationsblad. Faktabladet innehåller den lagstadgade informationen som kunden har rätt till att få och även information om personuppgiftsbehandlingen. Kunden har redan vid besiktningstillfället möjlighet att avsäga sig försäkringen samt att neka delning av dess personuppgifter. I faktabladet framkommer även att kunden har rätt att säga upp försäkringen i förtid genom att kontakta Falck Försäkringsaktiebolag.

Utöver faktabladet återfinns även information om samarbetet mellan Falck Försäkringsaktiebolag och AB Svensk Bilprovning på dess stationer. Vid de stationer som har digitala skärmar så spelas en informationsfilm upp om samarbetet och för övriga stationer (samt de med digitala skärmar) återfinns även plexiställ med information.

Försäkringen gäller i 30 dagar och upphör automatiskt. Dock skickar Falck Försäkringsaktiebolag ut ett erbjudande om att teckna försäkring för ett år efter att den kostnadsfria perioden tagit slut. I erbjudandet framgår det tydligt att det inte finns något betalningskrav.

Falck Försäkringsaktiebolag har mottagit information från AB Svensk Bilprovning att anmälarnas fordon har genomgått besiktning. De har således mottagit en månads kostnadsfri försäkring via den gruppavtalslösning som beskrivits ovan. Deras personuppgifter har förts in i Falck Försäkringsaktiebolags kundregister så att försäkringarna har kunnat aktiverats. Därefter har företaget skickat ut ett erbjudande om att teckna försäkring för ett år efter att den kostnadsfria perioden tagit slut.

Enligt anmälningarna så framkommer det att anmälarna är införda i spärregistret NIX adresserat. Det har dock förelegat en kundrelation mellan Falck och konsumenterna ifråga varför undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och utskicken inte skett i strid mot god sed.

Konsumenterna har även mottagit den lagstadgade informationen som de har rätt till att få vid besiktningstillfället där även information om personuppgiftsbehandling framgått. Konsumenterna har därav haft möjlighet att frånsäga sig att AB Svensk Bilprovning delar konsumentens personuppgifter och även avsäga sig försäkringen.

Företaget bestrider även att bolaget har ägnat sig åt vilseledande marknadsföring. Av företagets utskick framgår det tydligt att det rör sig om ett erbjudande. Företaget har varken i rubriker eller i löpande text använt sig av ord såsom ”faktura” eller ”förfallodatum.” Tvärtom informerar företaget på ett flertal ställen att utskicket är ett erbjudande. Det står även i fetmarkerat ”Vi ber dig noterat att detta är ett erbjudande från Falck avseende försäkringen Falck Vägassistans-Bil, inget betalningskrav föreligger.” Vidare finns även för- och efterköpsinformation på baksidan av erbjudandet i syfte att konsumenten ska kunna få en övergripande bild av de rättigheter och skyldigheter som försäkringen innefattar. Sammantaget menar företaget på att det tydligt framgår att utskicket avser ett erbjudande om att teckna försäkring samt att inget betalningskrav föreligger varför det bör anses vara utformat på ett sätt som följer god marknadsföringssed.

DM-nämndens bedömning
Överföring av personuppgifter för marknadsföringsändamål
Behandling av personuppgifter regleras sedan den 25 maj 2018 av den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt artikel 13 i GDPR så ska den personuppgiftsansvarige lämna information till den enskilde. Enligt punkt 1 e i nyss nämnda artikel innefattas mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna. Det innebär enligt DM-nämnden att det således inte föreligger något krav på samtycke för att dela personuppgifterna med tredje man men att det måste lämnas information om detta i enlighet med GDPR.

Av det bifogade faktabladet framgår (under rubriken personuppgifter) att kunden lämnar sitt samtycke till behandling av personuppgifter om denne ansluter sig till försäkringen.

Det har dock inte visats att det lämnas information från AB Svensk Bilprovning om att företaget delar insamlade personuppgifter med Falck Försäkringsaktiebolag. Falck Försäkringsaktiebolag uppmanas att tillse att denna information lämnas för det fall samarbetet med AB Svensk Bilprovning fortsätter.

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Falck Försäkringsaktiebolag har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Företaget menar dock att företaget haft rätt att kontakta anmälarna då ett undantag till NIX-adresserat förelegat då anmälarna utgjort kunder till företaget.

För att ett etablerat kundförhållande ska anses föreligga krävs enligt god marknadsföringssed att parterna ingått ett avtal. I förevarande fall har konsumenten fått pröva på produkten såvida denne inte avsagt sig detta (s.k. negativ avtalsbindning). Förfarandet är inte i sig otillbörligt men enligt svensk rätt konstituerar det inte ett avtal och därmed föreligger heller inte ett sådant kundförhållande som medger undantag från NIX adresserat. Det kan därvid även noteras att Falk Försäkringsbolag följdriktigt har valt att utforma utskicket som ett erbjudande istället för en faktura.

Då undantagen i reglerna för NIX adresserat inte varit tillämpliga har utskicket skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Vilseledande marknadsföring
Av praxis från Marknadsdomstolen framgår att det inte är förbjudet att bifoga en faktura till ett reklamutskick men att ”mycket stora krav måste ställas på tydlighet vid utformningen av ett marknadsföringsmaterial som innefattar ett inbetalningskort som avser en ännu inte beställd vara eller tjänst”.

I förevarande fall anges överst ”Erbjudande” i fet stil och med större teckenstorlek. Själva brödtexten avslutas, i fet stil, med att det är ett erbjudande samt att inget betalningskrav föreligger. DM-nämnden anser därmed att det varit tillräckligt tydligt att det varit fråga om ett erbjudande samt att det inte förelegat någon betalningsskyldighet. Det har därmed inte skett något vilseledande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare