Com Hem

Uttalandedatum: 20181218
Diarienummer: 18-389
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom ett tillfredsställande internt spärregister och tillräckliga rutiner för detta funnits

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Com Hem i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har angett att hon är kund hos företaget men att hon den 31 oktober 2018 meddelat företaget att hon inte vill motta telefonsamtal i marknadsföringssyfte från företaget. Trots det fortsätter företaget att kontakta henne per telefon. Det senaste samtalet ringdes den 2 november 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 juni 2013.

Företagets uppgifter
Av anmälan framgår att kund kontaktade Com Hem den 31 oktober 2018 och bad att inte framledes bli uppringd i marknadsföringssyfte. Kunden blev enligt anmälan återkontaktad den 2 november. Com Hem har den 31 oktober 2018 lagt till anmälaren i sitt interna spärregister. Av tekniska skäl tar det någon/några dagar innan en sådan spärr slår igenom. Det var endast tre dagar mellan anmälarens samtal och återuppringningen. Com Hem beklagar att spärren inte hunnit slå igenom den 2 november 2018 och att anmälaren fått ett oönskat samtal. Anmälaren är dock införd i Com Hems interna spärregister och även hos externa försäljare varför inga ytterligare uppringningar kommer att ske.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Com Hem att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har spärrat anmälaren den 31 oktober 2018 i sitt interna spärregister efter begäran av anmälaren. Aktuell spärr hade dock inte fått effekt den 2 november 2018 då företaget återigen kontaktade anmälaren.

Eftersom en spärregistrering omgående skett och företaget vidtagit åtgärder för att tillse anmälarens spärrbegäran finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare