BRL Electronics

Uttalandedatum: 20181218
Diarienummer: 18-308
Anmälare: En konsument
Motpart: BRL Electronics
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att BRL Electronics skickat upprepade SMS till anmälaren med marknadsföring för företaget. Anmälaren anger vidare att han inte anmält sig till någon marknadsföring per SMS. Anmälaren har därtill följt företagets anvisningar i de aktuella SMS-meddelandena för att slippa dessa SMS. Trots detta har anmälaren fortsatt att få SMS med reklam från företaget avseende dess produkter. Anmälaren anger vidare att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom men att han trots denna begäran fortsatt att motta SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 28 augusti 2018.

Företagets uppgifter
BRL Electronics motsätter sig inte att företaget skickat det aktuella utskicket till anmälaren. Anmälaren är en tidigare kund till företaget som vid sina tidigare köp har skapat flera olika konton på företaget hemsida. I villkoren som godkänts och samtyckts till vid köptillfällena stod det att kontaktuppgifterna även kan användas i marknadsföringssyfte. SMS-utskick används väldigt sparsamt av företaget och det tillhandahålls i samtliga utskick även instruktioner för avregistrering. Eftersom anmälaren hade flera konton registrerade hos företaget inträffade det ett tekniskt fel där endast ett konto avregistrerades, men övriga konton kvarstod. Företaget tar detta på största allvar och man har givetvis kvalitetssäkrat systemen i efterhand för att säkerställa att anmälaren, samt övriga framtida kunder, inte kommer att motta oönskade utskick orsakade på liknande sätt.

Företaget värnar om dess kunders integritet och har därför även förtydligat avseende BRL Electronics marknadsföringsutskick i kassan på företagets hemsida. Det innebär att kunder nu får göra ett aktivt val och ta ställning till om de vill ha utskicken från företaget.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Anmälaren har inte motsatt sig att nyss nämnda undantag initialt varit tillämpligt men uppgett att denne därefter avböjt ytterligare SMS-reklam. Företaget har dock efter detta skickat ytterligare marknadsföring via SMS. BRL Electronics har vitsordat att detta berott på ett tekniskt fel. DM-nämnden, som samtidigt ser positivt på att företaget vidtagit åtgärder mer generellt för att tillse att detta fel inte upprepas för andra kunder, lägger vitsordandet till grund för sin bedömning och finner då att BRL Electronics brutit mot god marknadsföringssed genom att skicka marknadsföring via SMS utan att ha haft rätt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare