Twistshake of Sweden AB

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-309
Anmälare: En konsument
Motpart: Twistshake of Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Twistshake of Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte förelåg ett samtycke till marknadsföringsutskick per SMS. DM-nämnden finner dock att det inte går att fastslå att Twistshake of Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner däremot att Twistshake Sweden AB agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon två gånger har fått reklam per SMS från företaget trots att hon gjort enligt instruktion i SMS för att inte få fler utskick. Andra gången mailade anmälaren även kundservice och bad företaget att med stöd av GDPR ta bort henne. Trots detta fortsätter anmälaren att motta fler SMS. Det senaste SMS-meddelandet mottogs den 9 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Twistshake of Sweden AB har bekräftat att företaget har haft tekniska problem med sina tjänster. Anmälaren har under en tid som kund fått ta del av företagets SMS-utskick trots att hon inte godkänt detta via företagets integritetspolicy. Företaget beklagar detta och man jobbar hårt med att lösa de problem som uppstått.

Det fel som har identifierats hos företaget är att företagets nyetablerade SMS-tjänst av tredje part missförstått integrationen och tagit in samtliga nummer som företaget sparat från Twistshake of Sweden AB:s webbshop vid köp, som endast används för att kontakta företagets kunder när information behöver ges ut angående leverans och beställningsstatus. Dvs SMS-tjänsten som företaget har valt har olyckligtvis utfört utskick till användare som godkänt endast mailkontakt.

Företaget har en avregistreringsfunktion som tydligt presenteras längst ner i varje SMS som skickas ut från Twistshake of Sweden AB via företagets tjänst.

Twistshake of Sweden har nu utrett ärendet och problemet är åtgärdat. Det är beklagligt att detta kan hända pga. den mänskliga faktorn och tekniskt fel. Företaget försäkrar anmälaren och andra som detta drabbat att det inte kommer att hända igen.

Företaget anger vidare att följande åtgärder vidtagits av företaget:

Vid mottagandet av detta brev stoppades all SMS tjänster
Företaget kontaktade sin webbyrå som påbörjade undersökningen och hittade felet
Åtgärd har gjorts och korrigerats
Alla listor i SMS tjänsten har tömts på information
Listorna har sedan uppdaterats med sorterad information enligt ovan.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter att man inte haft hennes samtycke till att skicka marknadsföring per SMS, varför DM-nämnden finner att Twistshake of Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

Enligt såväl anmälarens som företagets uppgifter har en avregistreringsfunktion funnits. I aktuellt fall kan det dock inte fastslås om denna avregistreringslänk fungerat eller inte utan felet dvs. att anmälaren fortsatt att motta utskick trots att hon följt avregistreringsinstruktionen i SMS-meddelandet, beror på annan anledning. DM-nämnden finner därför att det inte går att fastslå att företaget på denna punkt agerat i strid med god sed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Twistshake of Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.

Eftersom anmälaren mottagit utskick trots att hon begärt att inte bli kontaktad igen har inte tillräckliga åtgärder funnits alternativt inte fungerat tillfreställaden. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid med god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare