SuperMarioShoppen.se

Uttalandedatum: 20181109
Diarienummer: 17-498 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: SuperMarioShoppen.se
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SuperMarioShoppen.se brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand och personligen samtyckt till utskicket.
DM-nämnden finner vidare att SuperMarioShoppen.se även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att SuperMarioShoppen.se skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 16 december 2017. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget, såväl per e-post, telefon och Facebook, att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att skicka SMS till anmälaren.

Företagets uppgifter
SuperMarioShoppen.se har angett att man känner till att en kund har varit missnöjd med utnyttjandet av dess mobiltelefonnummer. Företaget tar fullt ansvar för att anmälaren kan ha mottagit direktmarknadsföring via SMS och/eller e-post.

Denna tjänst används dock endast till kunder som har handlat via webbplatsen, och därmed godkänt företagets köpevillkor och integritetspolicy. Företaget lägger aldrig till telefonnummer eller e-postadresser på egen hand, utan dessa läggs endast till av kund när hen handlar hos företaget. Från företagets integritetspolicy framgår att företaget använder de uppgifter som anmälaren lämnat till bl.a. direktmarknadsföring varför ett samtycke till dylik kontakt föreligger. När företaget fick ett meddelande att en kund inte önskade fler SMS, raderades denne ur företagets databas.

En tvist som kan ha hänt, ifall anmälaren hävdar att denne inte handlat hos företaget, är att någon annan kund kan ha skrivit fel telefonnummer eller haft det telefonnumret innan anmälaren. Sådana misstag kan inte företaget ansvara för.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
SuperMarioShoppen.se har inte motsatt sig att man kontaktat anmälaren. Däremot menar företaget på att anmälaren endera godkänt företagets köpvillkor alternativ att ett fel skett som medfört att någon annan kund skrivit in fel telefonnummer varför utskick gjorts till anmälaren.

Parternas uppgifter är i detta fall till mycket stor del motstridiga. DM-nämnden lägger dock, eftersom företaget inte inkommit med tillräckligt stödjande underlag för sin version, större vikt vid anmälarens uppgifter varför nämnden finner att företaget har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför SuperMarioShoppen.se att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. SuperMarioShoppen.se har inte direkt yttrat sig i ärendet över denna punkt. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att SuperMarioShoppen.se brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare