PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20181106
Diarienummer: 18-318 samt 18-335
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå huruvida PEC Sweden AB brutit mot god sed genom att inte ha hörsammat anmälarnas begäran att inte bli kontaktade igen

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av företaget trots att de tidigare bett företaget att man inte vill bli kontaktade. De senaste samtalen genomfördes den 15 juli 2018 i Dnr 18–318 samt den 28 september 2018 för Dnr 18–335. Anmälaren i Dnr 18–335 har vidare angett att företaget ringt anmälaren ett flertal gånger dagligen.

Företagets uppgifter
Dnr 18-318
PEC Sweden AB kan i sitt system se att företaget pratat med anmälaren den 7 juli 2018 och att han spärrades efter det samtalet på det projektet. Rutinen är sådan att agenter kan spärra telefonnummer på specifikt projekt eller i hela företagets system. I detta fall så har företagets agent spärrat på befintligt uppdrag och efter den 7 juli 2018 så har företaget inte ringt anmälaren på det uppdraget.

Ifall anmälaren meddelat agenten att bli spärrad på det specifika uppdraget eller från PEC Sweden AB i allmänhet går ej att kontrollera då ljudfiler på kund och agent inte finns. Företagets rutiner är däremot att spärra kund i hela företagets lokala spärregister om de ej önskar kontakt från PEC Sweden AB. Anmälaren har efter den 7 juli 2018 kommit med på en kampanj för en annan uppdragsgivare. På den kampanjen så har företagets agent och kund aldrig samtalat då anmälaren aldrig har svarat. Anmälarens telefonnummer är nu spärrat i företagets spärregister.

Dnr 18-335
Företaget kan i sina register se att anmälarens telefonnummer ringts upp fem gånger. Tre gånger kopplades samtalet aldrig fram. Stöd för detta har bilagts anmälan. Två gånger kopplades det fram, den 26:e samt 28:e september. Anmälaren är efter den 28 september spärrad i företagets system. Företaget vet inte om anmälaren fått påringningar från annan aktör eller vad det kan vara men PEC Sweden AB har inte ringt anmälaren fler gånger.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att parternas uppgifter i sådan grad skiljer sig från varandra att det inte utifrån uppgifterna i ärendena kan fastslås att företaget agerat i strid mot god sed.

I sitt yttrande anför PEC Sweden AB att anmälarna avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom PEC Sweden AB avregistrerat anmälarna från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare