Pakvis International AB

Uttalandedatum: 20181112
Diarienummer: 18-291
Anmälare: En konsument
Motpart: Pakvis International AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Pakvis International AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det funnits ett samtycke till de aktuella reklamutskicken. DM-nämnden finner dock att det inte går att fastslå huruvida Pakvis International AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen då det inte går att ge endera partens uppgifter företräde. Detsamma gäller anmälan avseende bristen på en fungerande avregistreringsfunktion. DM-nämnden kan därför inte fastslå huruvida Pakvis International AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed eller inte genom att dels inte respektera en konsuments begäran att inte bli kontaktad, dels genom att inte tillhandahålla en möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger även att han aldrig varit kund hos företaget. Det första mailutskicket från företaget mottog anmälaren i juni. Anmälaren klickade då på länken i mailet för att avregistrera sig från fler utskick. Trots det har anmälaren mottagit ytterligare utskick. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots det har företaget återkontaktat honom. Det senaste utskicket gjordes den 23 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Pakvis International AB anser att företaget visst har tillhandahållit en tillfredställande funktion för avregistrering av företagets utskick. Företagets första utskick skickades ut i samarbete med Team Lars Massage, hos vilken anmälaren var kund, den 19 juni 2018.

En tydlig avregistreringslänk har funnits i aktuellt utskick. Anmälaren har inte avregistrerat sig vid detta utskick, vilket företaget kontrollerat. Även på det andra utskicket har en tydlig avregistreringsfunktion funnits och företaget har fått in ett stort antal avanmälningar men inget från anmälaren. Det tredje utskicket som företaget skickat ut, även det som anmälaren bilagt sin anmälan, har även det en länk till avanmälan längst ner i mailet. Inte heller här har företaget mottagit en avanmälan från anmälaren.

Företaget är inte intresserat av att skicka mail till kunder som inte vill ha mail varför företaget tagit bort anmälarens mail ur dess register för e-postutskick.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Pakvis International AB motsätter sig anmälarens uppgifter då denne utgjort en kund till Team Lars Massage, dvs det företag som Pakvis International samarbetat med vid de aktuella utskicken. DM-nämnden finner därför att företaget inte har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Pakvis International AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Parternas uppgifter skiljer sig i sådan grad från varandra att det inte utifrån de uppgifter som finns går att ge den ena partens uppgifter företräde. DM-nämnden kan därför inte fastslå huruvida företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser dock positivt på att företaget nu vidtagit åtgärder som tillser att anmälaren i framtiden inte kommer att motta fler utskick från företaget. Detta är ett agerande som får ligga i linje med god direktmarknadsföringssed.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att    personen vill avregistrera sig

Från de bilagor som såväl anmälaren och företaget bifogat framgår att det finns en avregistreringslänk i samtliga mail som företaget skickat till anmälaren. Däremot är parternas uppgifter motstridiga avseende hur väl denna funktion fungerat. Eftersom det inte, baserat på aktuellt underlag i ärendet, går att ge den ena partens uppgifter företräde, finner DM-nämnden att det inte går att fastslå att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare