Mecenat AB

Uttalandedatum: 20181109
Diarienummer: 18-330
Anmälare: En konsument
Motpart: Mecenat AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god sed då ingen del av marknadsföringen utformats på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har fått ett brev från Mecenat AB där företaget annonserar om sin ” Lyxtävling,” där man kan vinna priser till ett samlat värde av 200 000 kr. När anmälaren loggar in via sin mobiltelefon ser hon inte någon tävling. Anmälaren testar även att upprepa detta via datorn, men det finns ingen tävling.

När anmälaren googlar Mecenattävling kommer en annons klart och tydligt upp om tävlingen, ”Studentrabatter via Mecenat-Vinn presentkort på 200 000 kr.” I brevet som skickats hem står att man kan tävla till den 27/10, således en hel månad kvar av tävlingstiden vid tiden för denna anmälan.

Under ytterligare en flik på Mecenats hemsida som anmälaren lyckats klicka vidare till står det ”tävlingar-inga aktiva tävlingar just nu. ”Anmälaren anser att detta utgör vilseledande marknadsföring.

Företagets uppgifter
Mecenat AB har inte motsatt sig att man har skickat aktuellt brev till anmälaren. Däremot anger företaget följande. Den tävling som anmälaren refererar till pågick från den 15 augusti till den 27 oktober. Den har under hela denna period legat aktiv och synlig på mecenat.com.

I samband med terminsstart och en dryg månad framåt låg den på företagets förstasida med permanent exponering. Den har därefter marknadsförts omväxlande på förstasidan eller andra sidor på mecenat.com under hela tävlingsperioden.

Företaget har också berättat om den med länk till tävlingssidan på företagets mobilwebb, i e-postutskick och pushnotiser samt på företaget Facebook-sida samt Instagram. När tävlingen avslutades den 27 oktober hade 22 039 studenter deltagit i tävlingen.

Företaget riktar sin kommunikation till närmare en miljon studerande och det är ofrånkomligt att det blir frågor kring den här typen av aktiviteter. Företagets kundtjänst har fått enstaka ärenden om aktuell tävling och då guidat frågeställaren till tävlingssidan. Företaget har dock inte fått någon sådan fråga från anmälaren. Företaget anser inte att man har uppträtt otillbörligt eller vilseledande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1).

Mecenat AB har menat på att företaget inte har agerat felaktigt medan anmälaren hävdar det motsatta. DM-nämnden kan efter granskning av parternas uppgifter inte komma till annan slutsats än att företaget inte har agerat i strid mot god sed. Det handlar i aktuellt fall inte om vilseledande marknadsföring utan snarare om hur företaget valt att tillhandahålla information om aktuell tävling. Det har under hela tävlingsperioden funnits möjlighet att ta del av information om tävlingen via någon av företagets sociala kanaler och vid ytterligare frågor hade anmälaren kunnat kontakta kundtjänst.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare