Mäklarringen Vällingby/Hässelby

Uttalandedatum: 20181105
Diarienummer: 18-333
Anmälare: En konsument
Motpart: Mäklarringen Vällingby/Hässelby
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mäklarringen i Vällingby-Hässelby brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han erhållit adresserade marknadsföringsutskick från Mäklarringen Vällingby/Hässelby ett flertal gånger. Detta trots att anmälaren har dekaler på sin dörr som anger att han inte önskar motta mäklarreklam i någon form. Enligt företaget har de lagt ut utdelning av utskicken på annat företag varför Mäklarringen Vällingby/Hässelby inte har kontroll på vem utskicken når. Anmälaren har tidigare bett företaget att sluta med utskicken, men breven fortsätter komma. Det senaste utskicket gjordes den 12 september 2018.

Företagets uppgifter
Företaget bestrider anmälan då företagets agent inte skickat personligen adresserad reklam till anmälaren. Företaget har skickat oadresserad reklam till en annan adress och förening. Företaget som ska dela ut dessa utskick har fått tydliga instruktioner om att reklamen ska gå till en viss bostadsrättsförening och inte till den där anmälaren såsom boende är medlem i. Detta bostadshus ligger på andra sidan gatan. Det är en helt annan adress och förening. Företaget som har gjort utskicket har misstagit sig och lagt en lapp i anmälarens brevlåda. Företagets agent har bett anmälaren om ursäkt och försökt förklara att det rör sig om ett mänskligt fel.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.  Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Mäklarringen Vällingby-Hässelby har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. Företaget har dock angett att utskicket skett av misstag pga. den mänskliga faktorn. Efter en granskning av aktuellt ärende finner DM-nämnden, i linje med tidigare uttalanden om ansvar för externa leverantörers agerande, att Mäklarringen Vällingby-Hässelby har ett ansvar för de fel som företagets leverantörer gör. Eftersom anmälaren ett flertal gånger mottagit företagets utskick utgör det inte en engångsföreteelse. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare