Likvidum AB

Uttalandedatum: 20181112
Diarienummer: 18-294
Anmälare: En konsument
Motpart: Likvidum AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Likvidum AB ringt till anmälaren trots dennes tidigare begäran att slippa dylika telefonsamtal från företaget. Därtill finner DM-nämnden att Likvidum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agenter ett antal gånger agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att han då och då blir uppringd av Likvidum AB trots att han vid varje tillfälle bett företaget att aldrig ringa honom igen. Anmälaren har även bett företaget att man ska stryka honom från företagets ringlista. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. När anmälaren bett företaget att upphöra med telefonsamtal till honom har det även hänt att han blivit otrevligt bemött och att företagets agenter ifrågasatt varför han inte vill ha företagets erbjudanden. Detta bemötande upplever anmälaren som integritetskränkande och dylika påhopp ska man, enligt anmälaren, inte behöva stå ut med från telemarketingföretag.

Företagets uppgifter
Likvidum AB har angett att företaget som policy har att respektera personers integritet och uttryckliga vilja att inte bli kontaktade. Dock har ingen sådan begäran inkommit från anmälaren till Likvidum AB vid tillfället för denna anmälan. Företaget erbjuder kostnadsfri jämförelsetjänst för att se om kunder kan sänka räntan på eventuella lån. Likvidum AB upplever inte att någon aggressiv försäljningsmetod har använts i aktuellt fall i marknadsföringen.

Företaget följer de etiska råd som är uppsatta av SWEDMA och respekterar alltid kunders begäran att frånsäga sig kontakt.

Anmälarens telefonnummer ligger nu i Likvidums interna spärregister enligt önskemål.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte kontaktar en person i direktmarknadsföringssyfte till en som undanbett sig dylikt.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Likvidum AB har angett att man inte mottagit någon anmälan från företaget. DM-nämnden väljer dock i aktuellt fall, och då företaget inte motsatt sig att man återkommande ringt anmälaren, att fästa större vikt vid anmälarens uppgifter att han ett flertal gånger bett företaget att inte ringa honom igen samt att sätta upp honom på företagets interna spärrlista. Eftersom anmälaren trots denna begäran åter ringts upp har företaget inte respekterat anmälarens viljeyttring i aktuellt fall. DM-nämnden finner därför att Likvidum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa anmälaren.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget nu adderat anmälaren till företagets spärrlista. Detta är en åtgärd i enlighet med god direktmarknadsföringssed eftersom det förhindrar framtida telefonsamtal från företaget till anmälaren.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Då Likvidum AB inte inkommit med något stödjande underlag som motsätter anmälarens uppgifter finner DM-nämnden att Likvidum AB i även i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare