Kitch’n Sverige

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-265 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Kitch'n Sverige
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Kitch’n Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner även att Kitch’n Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Kitch’n Sverige skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta eller ingått en kundrelation med företaget.

Anmälaren anger även att det inte finns någon information i SMS-meddelandena om hur man avregistrerar sig. Det senaste SMS-meddelandet togs emot den 16 maj 2018.

Företagets uppgifter
Kitch’n Sverige har angett att det tyvärr är en annan kund som har angett anmälarens telefonnummer när denne gick med i företagets kundklubb. Företaget har många kundmedlemmar och man kan tyvärr inte kvalitetssäkra att alla kunder anger korrekta uppgifter. Avseende avregistreringsfunktion så innehåller de i ärendet aktuella SMS-utskicken inte en avregistreringsfunktion. Sedan den 1 juli 2018 innehåller dock samtliga SMS-utskick avregistreringsinformation.

Kitch’n Sverige har självfallet spärrat det telefonnummer som anmälaren har varför anmälaren i framtiden inte kommer att motta fler SMS från företaget.

Kitch’n Sverige beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget har inte motsatt sig anmälarens uppgifter varför DM-nämnden går på hans uppgifter. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Kitch’n Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till anmälarens mobiltelefon utan ett samtycke.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet hur man ska gå tillväga för att kunna avregistrera sig. Nämnden finner därmed att Kitch’n Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget sedan den 1 juli 2018 infogat avregistreringsinformation i samtliga utskick per SMS.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare