ICA Banken AB

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-332
Anmälare: En konsument
Motpart: ICA Banken AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Respektera konsuments begäran att inte bli återkontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ICA Banken AB inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat eftersom undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att ICA Banken AB agerat i strid mot god sed genom att ha återkontaktat anmälaren trots att denne tidigare begärt att inte bli kontakta igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad reklam från ICA Banken AB trots att hon är med i NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare skickat mail till företaget den 18 april 2018 om att hon inte är intresserad och att hon ville bli struken från företagets listor. Anmälaren förklarade tydligt i aktuellt mail att hon inte är intresserad och aldrig kommer att bli kund hos ICA Banken AB. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare har begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget återkontaktat henne. Det senaste utskicket togs emot den 5 september 2018.

Företagets uppgifter
ICA Banken AB har bekräftat att företaget har skickat brev till anmälaren i marknadsföringssyfte. Anmälaren är en kund hos ICA Banken AB sedan 1990. ICA Banken AB menar därmed att kundförhållandet utgör sådant undantag att det inte anses strida mot god sed att i marknadsföringssyfte kontakta anmälaren. Företaget kan inte heller efter utredning av ärendet finna någon notering om att anmälaren undanbett sig sådan kontakt.
Företaget beklagar att anmälaren mottagit marknadsföring trots att hon inte önskar det och företaget har nu säkerställt att anmälaren inte kommer att få någon marknadsföring från företaget i framtiden

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

ICA Banken AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att utskick gjorts.  Däremot utgör anmälaren sedan 1990 en kund till företaget. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantag till NIX adresserat föreligger och att företaget därför inte har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför ICA Banken AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.

I aktuellt fall går parternas uppgifter emot varandra. DM-nämnden väljer dock att fästa mer tilltro till anmälarens uppgifter att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte av företaget varför DM-nämnden finner att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare