Ellos AB

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-331
Anmälare: En konsument
Motpart: Ellos AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ellos AB inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat då undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Ellos AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man återkontaktat anmälaren trots hennes tidigare begäran att inte bli kontaktad

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam med bl.a. erbjudanden hemskickad av Ellos AB trots att hon är spärrad i NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare har meddelat Ellos AB per e-post under 2015 att hon inte ville få sådana utskick från företaget. Anmälaren fick då en bekräftelse på att företaget mottagit hennes begäran och att man lagt in en spärr. Trots detta fortsätter företaget att skicka adresserad reklam till anmälaren. Det senaste utskicket togs emot den 2 september 2018.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 22 augusti 2017.

Företagets uppgifter
Ellos AB har angett att anmälaren utgör en kund och att det är företaget som utgör adresskälla, vilket innebär att Ellos AB använder interna adresser och därmed inte tvättar mot NIX adresserat.

Anmälaren hävdar sig också ha sagt ”nej tack” till papper. Här har anmälaren rätt och företaget har brustit i en rutin. Ellos AB respekterar alltid ”nej tack” till kommunikation. Så också i detta fallet, men då personen haft två konton registrerade hos Ellos har företaget också en dubblettmatchningsrutin. En sådan rutin sätts upp i syfte att minimera de antal konton som personer och/eller hushåll registrerar hos ett företag. Det som där hänt är att den ena av de två posterna tagits bort pga. uppenbar dubblett. På det konto som tagits bort har det funnits ett ”nej tack” till papper registrerat. Det som då inte gjorts är att överföra ”nej tack” till den nya profilen som kunden registrerat, vilket i detta all vore önskvärt och också hade inneburit att anmälaren inte fått kommunikation från Ellos AB. Ett motargument är att personen haft två konton och därmed borde ha säkerställt att samtycken var inställda på båda. Företaget har dock alltid som ambition att låta eventuella ”nej tack” följa kvarhållna dubbletter och man har naturligt efter detta säkerställt att rutinen fungerar som den ska.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Ellos AB har inte motsatt sig att man gjort de aktuella utskicken. Däremot har ett undantag förelegat då anmälaren utgjort en kund till företaget varför undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt. DM-nämnden finner därför att företaget inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Ellos AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister och således respektera konsumentens begäran att inte bli kontaktad. Utifrån de uppgifter som framkommer i ärendet finner Nämnden att ett internt spärregister visserligen funnits men att det i aktuellt fall inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att Ellos AB handlat i strid med god direktmarknadsföringssed genom att inte respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad.

DM-nämnden ser dock positivt på företagets vidtagna åtgärder i efterhand för att tillse att anmälarens begäran får full effekt i företagets interna spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare