Ellos AB

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-322
Anmälare: En konsument
Motpart: Ellos AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ellos AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte förelåg ett samtycke till marknadsföringsutskick per SMS. DM-nämnden finner därtill att Ellos AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att Ellos AB agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han fått reklam per SMS från Ellos AB trots att han tre gånger tidigare via mail bett företaget att sluta skicka reklam till honom. I anmälarens profil på ellos.se har han satt nej till att motta erbjudanden via SMS. Uppenbarligen bryr sig inte företaget om detta. Anmälaren har även tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har anmälaren fortsatt att erhålla reklam per SMS från företaget. Det senaste SMS-meddelandet skickades den 12 september 2018.

Företagets uppgifter
Ellos AB har angett att pga. ett manuellt misstag lades ett antal kunder som hade och har ”nej tack” till att motta SMS till i en lista på personer som fick SMS. Anmälaren är en av dem som har drabbats av detta. Misstaget är sedan tidigare korrigerat och det inträffade felet därmed åtgärdat. Anmälaren fick fem stycken kontakter per SMS av företaget under september månad varav det senaste SMS-meddelandet innehöll en ursäkt och förklaring från Ellos AB enligt: ”Du har felaktigt fått SMS ifrån oss. Vi ber om ursäkt för vårt misstag och kommer inte att skicka fler SMS-med erbjudanden till dig. Vänliga hälsningar, Ellos.”

Företaget kan bara be om ursäkt för det inträffade, vilket företaget även gjort till anmälaren enligt ovan. Misstaget begicks, upptäcktes och korrigerades, vilket även meddelades kunden. Ellos AB har i sammanhanget också ytterligare säkrat upp att detta inte ska hända igen, även om det alltid är svårt att till 100% säkerställa manuella misstag.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter att man inte haft hans samtycke till att skicka marknadsföring per SMS, varför DM-nämnden finner att Ellos AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Företaget har inte bemött denna punkt varför nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Ellos AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har angett att det skett ett misstag som medfört att ett antal kunder som tackat nej mottagit SMS samt att företaget nu åtgärdat detta fel. Företaget har dock inte i övrigt bemött anmälarens uppgifter att han tidigare till företaget, begärt att inte bli kontaktad. DM-nämnden fäster därför stor vikt vid anmälarens uppgifter.

Eftersom anmälaren mottagit utskick trots att han begärt att inte bli kontaktad igen har ett fungerande internt spärregister med tillräckliga rutiner inte funnits. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid med god sed.

DM-nämnden ser dock positivt på de av Ellos AB vidtagna åtgärderna för att tillse att aktuellt fel inte upprepas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare