Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20181110
Diarienummer: 18-297, 18-298 samt 18-336
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Obeställd tjänst
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & ventilation i Sverige AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring då man i marknadsföringssyfte ringt konsumenter som är spärrade i NIX-Telefon. Vidare finner DM-nämnden att de aktuella telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. Slutligen finner DM-nämnden att Eld & ventilation i Sverige AB är att se som ansvarigt för de obeställda tjänsterna varför företaget även på denna ärendepunkt agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan accept, skickat en bekräftelse på en tjänst som anmälarna inte beställt. Anmälarna mottog telefonsamtalen under augusti samt september månad 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer vid tiden för telefonsamtalen till dem fanns spärrade i NIX-registret.

Företagets uppgifter
Eld & ventilation i Sverige AB beklagar det inträffade. Det är inte företagets mening att kontakta personer som har sitt telefonnummer i NIX-registret. Företaget har köpt in listor från ett antal adressleverantörer och uttryckligen begärt att dessa ska vara tvättade mot NIX-Telefon.

Företaget anger vidare att man tar till sig av anmälningarna och att man kommer att vidarebefordra dessa till företagets leverantörer samt bokningsföretag, allt för att undvika liknande incidenter i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Företaget motsätter sig inte anmälarnas uppgifter varför DM-nämnden lägger dessa till grund för bedömningen. Mot bakgrund av detta finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed genom att ha kontaktat konsumenter vars telefonnummer finns registrerade i NIX-spärregister.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Eftersom företaget inte motsatt sig anmälarnas uppgifter så lägger DM-nämnden dessa till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att företaget agerat på ett sätt som varit vilseledande.  Eld & ventilation i Sverige AB anses därför även på denna punkt ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Obeställda varor
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Mot bakgrund av de uppgifter som förekommer i ärendena och då företaget inte bemött anmälarnas uppgifter, såvitt nu är i fråga, lägger nämnden även här anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha skickat meddelanden om en tjänst utan att anmälarna lämnat sitt samtycke till detta, dvs. en obeställd tjänst.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare