Effective Communication DNR AB

Uttalandedatum: 20181110
Diarienummer: 18-296
Anmälare: En konsument
Motpart: Effective Communication DNR AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. S.k. tysta samtal. Antal samtalsförsök
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå att Effective Communications DNR AB ringt de aktuella telefonsamtalen. Frågan om s.k. tysta samtal samt antalet samtalsförsök lämnas därför utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit automatiskt uppringd av Effective Commincations DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att s.k. tysta samtal har förekommit, eftersom företaget ringt honom utan att han kopplas till en agent. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt fler än fyra samtal på en dag. Det senaste telefonsamtalet mottogs den 23 augusti 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 augusti 2014.

Företagets uppgifter
Effective Communications DNR AB har angett att det av anmälaren angivna telefonnumret inte tillhör företaget och har inte gjort det på väldigt länge. Företaget känner dock väl till problemet eftersom när man söker på aktuellt nummer hos hitta.se så dyker företagets namn upp. Företaget har tidigare mailat hitta.se om detta och hitta.se skulle se över ärendet och ta bort telefonnumret.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendet finner DM-nämnden att det inte går att fastställa att de anmälda telefonsamtalen gjorts av Effective Communication DNR AB. Att telefonnumret som anmälaren angett och som gjort de aktuella telefonsamtalen inte tillhör företaget stöds av den utredning hitta.se gjorts och vilket medfört att telefonnumret ska ha tagits bort från hitta.se och dess sökfunktion. Med anledning av detta finner DM-nämnden att det inte går att fastslå att Effective Communication DNR AB ringt de aktuella telefonsamtalen. Frågan om s.k. tysta samtal samt antal samtalsförsök lämnas därför utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare