Dagens Industri

Uttalandedatum: 20181113
Diarienummer: 18-314
Anmälare: En konsument
Motpart: Dagens Industri
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att parternas uppgifter i sådan grad skiljer sig från varandra att det inte utifrån uppgifterna går att ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden kan därför inte fastslå att Dagens Industri agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Industri som ville sälja en prenumeration på Dagens Industri trots att han är med i NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han, när han sa upp sitt konto, begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Dagens Industri bekräftar att företaget har kontaktat anmälaren trots att han är med i NIX-telefon. Anmälaren är en tidigare kund till företaget till och med den 9 juli 2018. I samband med att kundförhållandet upphörde anmälde han inte, enligt företagets loggar, att han inte ville bli kontaktad i framtiden.

Dagens Industri kontaktar löpande passiva kunder enligt god sed och gällande lagar och regler. Eftersom ett kundförhållande anses fortgå även en tid efter avslut och det rör sig om erbjudanden om samma varor eller tjänster är en dylik kontakt i enlighet med de regler som finns.

För framtiden är anmälaren spärrad för framtida bearbetning.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Dagens Industri att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall är parternas uppgifter motstridiga i sådan grad att det inte är möjligt att utifrån aktuellt underlag ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden finner därför att det inte går att fastslå att Dagens Industri har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare