Comera AB

Uttalandedatum: 20181109
Diarienummer: 18-172 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Comera AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Comera AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att Comera AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Comera AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren blockerade det första numret som Comera AB ringde ifrån men företaget ringde senare från ett snarlikt nummer som anmälaren också blockerade. Denna process upprepades en gång till. Vid aktuellt telefonsamtal sa företagets agent att han ringde på uppdrag av InkClub. Anmälaren la på luren och kontaktade InkClub och bad att bli borttagen från företagets kundregister, vilket gjordes på några timmar.

Anmälaren har även gått in på Comera AB:s hemsida och fyllt i ett formulär där denne bett företaget att inte kontakta denne igen. Trots detta har anmälaren haft påringningar 7-10 gånger från fem olika snarlika telefonnummer vilka samtliga är från Comera AB. Det senaste samtalet ringdes den 7 maj 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 juni 2013.

Företagets uppgifter
Comera AB anger att anmälaren verkar ha missförstått då denne anger InkClub i sin anmälan. Comera AB har inget samarbete med InkClub och har aldrig haft. Företaget är därför övertygat om att anmälaren har blandat ihop företaget med någon annan då företaget inte arbetar med InkClub.

Anledningen till att anmälaren har blivit uppringd är att företaget, på uppdrag av Mälarenergi, vill erbjuda denne el via Mälarenergi.  Anmälaren är kund hos Nacka Energi och på grund av samarbetet mellan Nacka Energi och Mälarenergi har företaget ringt anmälaren med ett erbjudande.

Anmälarens telefonnummer ligger nu spärrat hos företaget och anmälaren kommer inte att bli uppringd igen. Företaget har även sökt efter kundens telefonnummer för att se om denne mailat in för spärr men företaget hittade inget. Comera AB har inte ringt anmälaren sedan maj 2018 då anmälaren antagligen tackade nej till erbjudandet.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Comera AB har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande och gjort sannolikt att kontakten skett på uppdrag av annan än den anmälaren uppgett. Eftersom det visats att ett undantag från NIX-Telefon förelegat finner nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Comera AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Parternas uppgifter skiljer sig i hög grad från varandra. Anmälarens uppgifter är dock så utförliga och detaljerade att DM-nämnden ger företräde åt hans anmärkningar. DM-nämnden finner därför att Comera AB agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser däremot positivt på att företaget vidtagit åtgärder för att tillse att anmälaren i fortsättningen inte kommer att motta fler telefonsamtal från företaget. Detta får anses vara ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare