Bobutik Enskede AB

Uttalandedatum: 20181109
Diarienummer: 18-320
Anmälare: En konsument
Motpart: Bobutik Enskede AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bobutik Enskede AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgivit att företaget är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisebolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själv svarar inför tredje man. Mot bakgrund av detta får antas att anmälaren avsåg att rikta sin anmälan mot Bobutik Enskede AB, vilket är det företag som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke i Enskededalen.

Bobutik Enskede AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av oadresserad reklam och man har instruerat alla sin anställda om detta. Med anledning av den aktuella anmälningen har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning i detta fall skett till mottagare med Nej tack-skylt. Då mäklaren som delat ut den aktuella reklamen har avslutat sin anställning hos företaget har det varit svårt att få klarhet i de faktiska omständigheterna. Förmodligen har utdelning skett av misstag och får hänföras till den mänskliga faktorn. Företaget ser naturligtvis allvarligt på det inträffade och vill be anmälaren om ursäkt för det inträffade. Efter det inträffade har företaget diskuterat händelsen med företagets anställda samt förbättrat företagets rutiner för att undvika att liknande händelser inträffar igen.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Med anledning av de uppgifter företaget inkommit med samt då företaget inte motsatt sig anmälarens uppgifter, finner DM-nämnden att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare