Viafone Sweden AB

Uttalandedatum: 20181020
Diarienummer: 18-061
Anmälare: En konsument
Motpart: Viafone Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viafone Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att det inte går att fastslå att Viafone Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har initialt inte svarat men då påringningarna har fortsatt har anmälaren sökt och fått fram att det är Viafone Sweden AB som ligger bakom de aktuella telefonsamtalen. Vid ett tillfälle har anmälaren svarat och fått veta att företaget noterat att anmälarens telefonabonnemang med Telenor är i slutet av bindningstiden. Anmälaren har då tydliggjort att han har NIX-Telefon, och att företagets agent har lovat att spärra anmälaren telefonnummer. Trots detta fortsätter påringningarna. Det senaste samtalet ringdes den 20 februari.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 februari 2014.

Företagets uppgifter
Viafone Sweden AB har genomfört en intern utredning och funnit att anmälaren har blivit kontaktad av företaget, men endast med anledning av att denne redan har ett etablerat kundförhållande med företagets uppdragsgivare (Postkodlotteriet) och ej med Telenor som anmälaren påstår.

Viafone Sweden AB kontaktar endast konsumenter som enligt företagets uppdragsgivare har ett etablerat förhållande med företagets uppdragsgivare.

Företagets utredning visar också att anmälaren inte tidigare har varit i kontakt med företaget med en begäran om att inte bli uppringd i framtiden. Företaget konstaterar vidare att man strikt följer lagstiftningen och de etiska reglerna. Efter denna anmälan har företaget även lagt till anmälarens telefonnummer i företagets lokala spärrsystem. Detta innebär att konsumenten aldrig kommer att bli kontaktad av företagets kommunikatörer i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viafone Sweden AB har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Ett samtal till anmälaren har visserligen skett men då på uppdrag av Postkodlotteriet, ett företag som anmälaren har ett etablerat förhållande till. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att telefonsamtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viafone Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Då parternas uppgifter i sådan grad skiljer sig från varandra kan inte nämnden ge någon parts uppgifter företräde framför den andra parten. DM-nämnden finner därmed att det inte går att fastslå att Viafone Sweden AB agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare